ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ DRG – AGRO GROUP DANIEL GOGOLEWSKI Z/S W TUSZYNIE OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI W BIELAWIE, GMINA DZIERŻONIÓW, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

zarzadca-oglasza-przetarg-ardobiejewska.pl-zarzadca-drg-agro-group-sprzeda-nieruchomosc-przemyslowa.jpg

zarzadca oglasza przetarg-ardobiejewska.pl-zarzadca drg agro group sprzeda nieruchomosc przemyslowa.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 26.05.2021

ardobiejewska.pl
Gazeta Wrocławska
druk 26.05.2021

Zarządca masy sanacyjnej DRG – Agro Group Daniel Gogolewski z/s w Tuszynie ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości w Bielawie, gmina Dzierżoniów I/. Zarządca masy sanacyjnej dłużnika Daniela Gogolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DRG – AGRO GROUP Daniel Gogolewski z siedzibą w Tuszynie ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki:

     1/. Prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1133/10 AM3, obręb 0001 Północ, położonej w Bielawie, o powierzchni 10.173 m2, zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej z częścią administracyjno – socjalną z przeznaczeniem na zakład produkcji metalowej i nakładania powłok metalicznych metodą cynkowania ogniowego wraz z wyposażeniem w postaci linii trawialniczej oraz instalacji odciągania pyłów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie  prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D1/00054040/7.

     2/. Sprzedaż nieruchomości wraz z ruchomościami nastąpi za łączną cenę nie niższą niż 5.437.000,00 zł netto (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy zł) netto, w tym:

a/. Cena prawa własności gruntu zabudowanego budynkiem hali produkcyjnej z częścią  administracyjno – socjalną wynosi 4.600.000,00 zł netto

b/. Cena linii trawialniczej wynosi 664.000,00 zł netto

c/. Cena instalacji odprowadzania pyłu wynosi 173.000,00 zł netto.

     3/. Urządzenia w postaci linii trawialniczej oraz instalacji odprowadzania pyłu zamontowane w hali produkcyjnej należą do ING Lease (Polska) sp. z o.o. Sprzedaż tych urządzeń nastąpi w ramach pełnomocnictwa udzielonego zarządcy.

II/. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg Bielawa” w terminie do dnia 25.06.2021 r. pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Dłużnika w Tuszynie, 58-207 Tuszyn 6 lub w sekretariacie w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu złożenia  decyduje data wpływu oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2021 r.  o godzinie 11.00 w siedzibie firmy DRG – AGRO GROUP w Tuszynie.

III/. Warunkiem przyjęcia oferty do rozpatrzenia jest wpłata przez oferenta wadium w wysokości 5 % łącznej ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej nr PKO BANK POLSKI 98 1020 5095 0000 5502 0159 2922  w terminie zakreślonym do składania ofert. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Zawartość oferty oraz inne warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie internetowej :

www.ardobiejewska.pl oraz dostępny do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie. Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z Regulaminem przetargu.

IV/. W przypadku złożenia równorzędnych ofert może być przeprowadzona dodatkowa licytacja na zasadach określonych w regulaminie przetargu.

UWAGA – ZMIANA NUMERU TELEFONU

V/. Zarządcy służy możliwość odwołania w całości lub części postępowania na sprzedaż nieruchomości lub też jego unieważnienia, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod tym numerem 519 069 621 bądź pocztą elektroniczną – e-mail: syndyksh@wp.pl

scroll to top