ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ DRG – AGRO GROUP DANIEL GOGOLEWSKI Z/S W TUSZYNIE OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI LOKALU MIESZKALNEGO Z MIEJSCEM POSTOJOWYM WE WROCŁAWIU

zarzadca-sprzeda-mieszkanie-ardobiejewska.pl-zarzadca-oglasza-przetarg-na-sprzedaz-z-wolnej-reki-mieszkanie-we-wroclawiu-1.jpg

zarzadca-sprzeda-mieszkanie-ardobiejewska.pl-zarzadca-oglasza-przetarg-na-sprzedaz-z-wolnej-reki-mieszkanie-we-wroclawiu-1.jpg

I/. Zarządca masy sanacyjnej dłużnika Daniela Gogolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DRG – AGRO GROUP Daniel Gogolewski z siedzibą w Tuszynie ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki:

   1/. Prawa własności lokalu mieszkalnego nr 23 o powierzchni użytkowej wynoszącej 73,07 m2 składającego się z 3 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, wc i łazienki na V piętrze budynku wielokondygnacyjnego położonego przy ul. Szybkiej 1E we Wrocławiu wraz z udziałem wynoszącym 4891/100000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu 45/2 AM – 6 obręb 0022 Południe, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00287763/1

za cenę nie niższą niż 710.000 zł brutto (słownie: siedemset dziesięć tysięcy zł);

   2/. Udziału wynoszącego 1/158 w prawie własności lokalu mieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, dla którego Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/0029178/8

za cenę nie niższą niż 35.000 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł).

   3/. Sprzedaż obu nieruchomości nastąpi łącznie, na rzecz jednego nabywcy bądź nabywców.

II/. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg ul. Szybka” w terminie do dnia 25.06.2021 r. pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Dłużnika w Tuszynie, 58-207 Tuszyn 6 lub w sekretariacie w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu złożenia  decyduje data wpływu oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie firmy DRG – AGRO GROUP w Tuszynie.

III/. Warunkiem przyjęcia oferty do rozpatrzenia jest wpłata przez oferenta wadium w wysokości 5 % łącznej ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej nr PKO BANK POLSKI 98 1020 5095 0000 5502 0159 2922  w terminie zakreślonym do składania ofert. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Zawartość oferty oraz inne warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie internetowej :

www.ardobiejewska.pl

Regulamin poniżej

oraz dostępny do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie. Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z Regulaminem przetargu.

IV/. W przypadku złożenia równorzędnych ofert może być przeprowadzona dodatkowa licytacja na zasadach określonych w regulaminie przetargu.

V/. Zarządcy służy możliwość odwołania w całości lub części przetargu na sprzedaż nieruchomości lub też jego unieważnienia, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.       

   

UWAGA – NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU TELEFONU

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod tym numerem 519 069 621 bądź pocztą elektroniczną – e-mail: syndyksh@wp.pl

scroll to top