SYNDYK OPOLSKICH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU LNIARSKIEGO LINOPŁYT S. A. OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W WOŁCZYNIE

syndyk-sprzeda-nieruchomosci-ardobiejewska.pl-w-wolczynie-woj.-opolskie-syndyk-przetargi-syndyk-oglasza-przetarg-syndyk-komunikaty.jpg

syndyk sprzeda nieruchomosci-ardobiejewska.pl-w wolczynie-woj. opolskie-syndyk przetargi-syndyk oglasza przetarg-syndyk komunikaty.jpg

ardobiejewska.pl
Gazeta Wyborcza Kraj
druk 8.06.2021

Syndyk masy upadłości Opolskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S. A. w likwidacji w upadłości z siedzibą ul. Fabryczna 4, 46-250 Wołczyn, NIP: 7510002444, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. udziału 9087/10000 w nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 675 z m. 8 obręb Wołczyn–miasto, Wołczyn ul. Młyńska 18 (Rzeczna 11,13) opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00059886/2, cena wywoławcza wynosi 367.200,00 zł.

2/. Prawa użytkowania wieczystego działki nr 751 z mapy 9. obręb Wołczyn o obszarze 1,6431 ha, zabudowana, opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00016318/7, cena wywoławcza wynosi 40.500,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 92 1090 2138 0000 0001 3413 9438 najpóźniej w dniu 07 lipca 2021r. W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych.

Oferty można złożyć do 07 lipca 2021r. listem poleconym z dopiskiem „LINOPŁYT – przetarg nieruchomości” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2021r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt – tel. 692 869 248.

scroll to top