SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PPH OTER S.A. WE WROCŁAWIU OGŁASZA, ŻE ZAMIERZA SPRZEDAĆ Z WOLNEJ RĘKI HELIKOPTER COPILOT ULTRASPORT 496

syndyk-sprzeda-helikopter-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-sprzęt-latajacy-syndyk-z-wolnej-reki.jpg

syndyk-sprzeda-helikopter-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-sprzęt-latajacy-syndyk-z-wolnej-reki.jpg

Syndyk masy upadłości PPH Oter S.A. we Wrocławiu ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki za najwyższą oferowaną cenę wchodzące w skład masy upadłości n/w składniki:

1/. Helikopter Copilot Ultrasport 496 o wartości oszacowania 47.000 zł

2/. Zdekompletowany helikopter Copilot Ultrasport 496 o wartości oszacowania 31.000 zł.

Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 10% oferowanej ceny na rachunek bankowy sprzedającego nr 53 1090 2503 0000 0001 2959 5273  należy składać do dnia 30 czerwca  2021 r. (data wpływu oferty do biura syndyka),  na adres syndyka: 50-082 Wrocław, ul. Nowa 6  z napisem na kopercie „Oferta zakupu helikopterów”.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2021 r.  o godz. 13.00 w siedzibie syndyka, adres jw. Syndyk  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  ofert, a także możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji między oferentami, którzy złożyli zbliżone kwotowo i najkorzystniejsze oferty, jeśli różnica między oferowanymi cenami jest mniejsza niż  10  (dziesięć)  %  oferowanej  najwyższej  ceny  oraz    możliwość  zamknięcia  konkursu  bez    dokonania  wyboru    lub  unieważnienie postępowania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs, zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.

Warunkiem zawarcia umowy jest zapłata całej ceny sprzedaży na rachunek syndyka przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Przedmiot sprzedaży  można oglądać w miejscowości Tworzyjanów codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem, tel. : 723 163 760; e-mail : syndyk207@wp.pl.

scroll to top