SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚĆ – PRAWO WŁASNOŚCI LOKALU NIEMIESZKALNEGO W SZKLARACH 59A, GMINA KAMIENNIK, POWIAT NYSA, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

syndyk-sprzeda-lokal-niemieszkalny-www.ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-syndyk-sprzeda-nysa-1.jpg

syndyk-sprzeda-lokal-niemieszkalny-www.ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-syndyk-sprzeda-nysa-1.jpg

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 38/21, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni 142,80 m2, położonego w Szklarach 59a, gmina Kamiennik, związanego z 1428/2577 udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr/00054491/), dla którego Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00054492/2. 

– za łączną cenę minimalną 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100

1/. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 2.800,00 zł do dnia 02.09.2021 r.

2/. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.09.2021 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.

3/. Otwarcie ofert nastąpi 03.09.2021 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 783 41 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga!

SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Informcje – tel. 71 783 41 86,  e – mail: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com

scroll to top