NA SPRZEDAŻ „HOTEL BEATA ***” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ZŁOCKIE, GMINA MUSZYNA, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

ef-88-syndyk-sprzeda-hotel-ardobiejewska-hotel-beata-na-sprzedaz.jpg

syndyk-sprzeda-hotel-ardobiejewska-hotel-beata-na-sprzedaz.jpg

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy mienia wchodzącego w skład masy upadłości. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest sprzedaż:

> prawa własności położonego w miejscowości Złockie, gmina Muszyna, zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych, zabudowanego budynkiem o funkcji hotelowej – „Hotel Beata ***” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na który składa się:

– działka nr    279 o pow.   843 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00025003/0;

– działka nr    405 o pow. 1533 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00012387/1;

– działka nr 280/3 o pow.   883 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00011778/2;

– działka nr 280/4 o pow.   833 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00011779/9;

– działka nr 280/5 o pow.   311 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00011780/9.

> prawa własności ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, stanowiących wyposażenie hotelu – szczegółowo wymienione w opinii rzeczoznawczy Pawła Pomarańskiego z dnia 08.02.2021 r., wskazane pod pozycją 4.5 spisu inwentarza;

> prawa własności wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład masy upadłości w postaci programów komputerowych Info Service „Hotel in W” i Info Service „Kasa in W”, domeny internetowej: beata.com.pl oraz znaku słowno-graficznego: „Hotel Beata ***” – wskazanych w opinii biegłego Sądowego Leszka Olszewskiego z dnia 26.02.2021 r.

zwane dalej łącznie „Przedmiotem Sprzedaży”.

Cena wywoławcza wynosi: 4.060.460,00 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt 00/100 złotych) netto. 

●▬ W przypadku, gdyby Przedmiot sprzedaży lub jego część podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wskazana wyżej Cena minimalna zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej wysokości. ●▬ Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 98 1050 1849 1000 0022 2336 7851, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A., wadium w wysokości 406 046,00 zł (czterysta sześć tysięcy czterdzieści sześć 00/100 złotych) w terminie do dnia 30 września 2021 r. ●▬  W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Beata Lisowska Hotel Beata, Muszyna Złockie VIII GUp 400/20”.  ●▬  Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 30 września 2021 r. do godziny 17:00. ●▬  Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 30 września 2021 r. do godziny 17:00. ●▬ Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup mienia wchodzącego w skład masy upadłości Beaty Lisowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Hotel Beata *** w upadłości”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka. ●▬ Oferta powinna być zaadresowana do Syndyka oraz sporządzona być wyłączenie w języku polskim oraz zawierać następujące elementy jak też zawierać:

1/. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), numer KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),

2/. wskazanie Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta,

3/. oferowaną łączną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży, jak również cenę nabycia poszczególnych składników składających się na Przedmiot sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej,

4/. podpis(y) oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

1/. aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);

2/. dowód uiszczenia wadium;

3/. oświadczenie oferenta, że:

oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;

oferent zapoznał się z umową dzierżawy z dnia 25.06.2021 r. zawartą pomiędzy Syndykiem a spółką Klimek SPA spółka jawna z siedzibą w Złockiem, NIP: 7343266037.

4/. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;

5/. w przypadku cudzoziemców – zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

6/. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.

●▬  Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach. ●▬ Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. ●▬ Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 01 października 2021 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 11:30.

Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl

scroll to top