UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAM. W UJAZD (47-143) OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

syndyk-sprzeda-nieruchomosci-ardobiejewska.pl_.jpg

syndyk-sprzeda-nieruchomosci-ardobiejewska.pl_.jpg

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Ujazd (47-143) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. DZIAŁKI NR 278/6 obręb Olszowa zabudowanej dwoma garażami, położonej w Olszowa – Księży Las, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW OP1S/00049556/5 – za cenę minimalną 12.000,00 zł (netto)

2/. UDZIAŁU 406/1000 W GRUNCIE ROLNYM – ogródek działkowy, położonego na działce nr 276/1 obręb Olszowa, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW OP1S/00049562/0 – za cenę minimalną 1.000,00 zł

3/. KOMPLEKS DZIAŁEK do kupienia wyłącznie razem – za cenę minimalną 19.000,00 zł stanowiący:

a/. działki nr 1357/4 obręb Obidza w gminie Łącko, stanowiąca grunty orne o obszarze 0,3 ha b/. udziału 1/3 w działce nr 1357/6 obręb Obidza w gminie Łącko o obszarze 0,06 ha będąca drogą

●→ Z regulaminem przetargu oraz opisem oraz oszacowaniem można zapoznać się na stronie www.syndyk.opole.pl oraz w Biurze Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●→ Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 94 1140 2004 0000 3302 7973 7115 najpóźniej w dniu 28 września 2021r. ●→ W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych. ●→ Oferty można złożyć do 28 września 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 206/19 of- przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●→ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ●→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2021r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ●→ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. ●→ Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Informacje – tel. 692 869 248

scroll to top