UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAM. W UJAZD (47-143) OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI TJ. GRUNTÓW ORNYCH I ROLNYCH

syndyk-sprzeda-grunty-rolne-i-orne-ardobiejewska.pl-upadlosc-konsumencka.jpg

syndyk-sprzeda-grunty-rolne-i-orne-ardobiejewska.pl-upadlosc-konsumencka.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk – 24.08.2021

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Ujazd (47-143) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. UDZIAŁ 8/6912 W NIERUCHOMOŚCI będącej działką nr 2680 obręb Stary Sącz o powierzchni 0,1205 ha stanowiącą grunty orne zabudowane – za cenę minimalną 179,00 zł netto.

2/. UDZIAŁ 8/6912 W NIERUCHOMOŚCI będącej działkami nr 2537, 2655, 2854, 2861 obręb Stary Sącz o powierzchni 0,9848 ha stanowiącą grunty rolne zabudowane – za cenę minimalną 1.049,00 netto.

●→ Z regulaminem przetargu oraz opisem oraz oszacowaniem można zapoznać się na stronie www.syndyk.opole.pl oraz w Biurze Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●→ Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 48 1140 2004 0000 3802 7973 7116 najpóźniej w dniu 28 września 2021r. ●→ W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych. ●→ Oferty można złożyć do 28 września 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 207/19 of- przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●→ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ●→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2021r. o godz. 10:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ●→ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. ●→ Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Informacje – tel. 692 869 248

scroll to top