SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TULCON SA WE WROCŁAWIU SPRZEDA PAKIET WIERZYTELNOŚCI

syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci-ardobiejewska.pl-syndyk-oglasza-przetarg-1.jpg

syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci-ardobiejewska.pl-syndyk-oglasza-przetarg-1.jpg

Gazeta Wyborcza Wrocław
druk 31.08.2021

Syndyk masy upadłości Tulcon SA we Wrocławiu (KRS 0000183664), informuje o rozpoczęciu kolejnej procedury sprzedaży składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości

tj. pakietu wierzytelności przysługujących masie upadłości, o łącznej wartości wierzytelności głównych na dzień składania wniosku wynoszącej 1.079.690,97 zł (słownie: milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 97/100), opisanych w załączniku do wniosku syndyka z dnia 03/08/2020 r.,

za najwyższą zaoferowaną cenę.

●→ Informacje dotyczące przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży jak i samej procedury, można uzyskać w kancelarii syndyka w Ślęzie przy ul. Akacjowej 4N lok 2/13, lub  telefonicznie pod numerem 609 146 834, – lwojcikowski.integersa@gmail.com, biuro@mbkkancelaria.pl. ●→ Oferty z dopiskiem “Sprzedaż – TULCON wierzytelności ” należy składać w kancelarii syndyka w terminie do 29 września 2021 roku. ●→ Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

Informacje – tel. 609 146 834, e-mail –  lwojcikowski.integersa@gmail.com, biuro@mbkkancelaria.pl

scroll to top