SYNDYK MASY UPADŁOŚCI RELIGA DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z/S WE WROCŁAWIU OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ ORAZ UDZIAŁÓW W W DROGACH WEWNĘTRZNYCH – KIEŁCZÓW – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

syndyk-sprzeda-nieruchomosci-ardobijewska.pl-syndyk-religa-development-sprzeda-udzialy-w-nieruchomosciach.jpg

syndyk-sprzeda-nieruchomosci-ardobijewska.pl-syndyk-religa-development-sprzeda-udzialy-w-nieruchomosciach.jpg

Gazeta Wyborcza Wrocław
druk 31.08.2021

Syndyk masy upadłości Religa Development S.A. w upadłości likwidacyjnej z/s we Wrocławiu, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki :

1/. NIERUCHOMOŚCI gruntowej niezabudowanej, działka nr 555/11, AM-1, o pow. 0,0030 ha, położonej w miejscowości Kiełczów, w gminie Długołęka, księga wieczysta WR1E/00069643/4 – za cenę nie mniejszą niż 185,- zł netto.

2/. UDZIAŁU 360/1938 w prawie własności działki nr 189/38 o powierzchni 209 m2, położonej w miejscowości Kiełczów przy ul. Akacjowej, w gminie Długołęka, droga wewnętrzna osiedlowa, utwardzona kostką betonową, księga wieczysta WR1E/00072109/3 – za cenę nie mniejszą niż 225,- zł netto.

3/. UDZIAŁU 170/570 w prawie własności działki nr 555/13 o powierzchni 3 220 m2, położonej w miejscowości Kiełczów przy ul. Akacjowej, w gminie Długołęka, droga wewnętrzna osiedlowa, utwardzona kostką betonową, księga wieczysta WR1E/00076687/6 – za cenę nie mniejszą niż 5.510,- zł netto.

●→ Operaty szacunkowe oraz regulamin sprzedaży można otrzymać drogą elektroniczną kierując zapytania pod adresem mariusz.kowalski@kancelariahabuda.pl lub pod numerem telefonu 691 833 855. ●→ Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Sprzedaż Religa Development SA” należy składać w kancelarii syndyka przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91 we Wrocławiu (52-232) do dnia 24 września 2021 r. do godz. 15:00. ●→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2021 r. o godz. 13.00 w kancelarii syndyka przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91 we Wrocławiu. ●→ Oferta winna zawierać :  ●   dokładne oznaczenie oferenta; ●  oferowaną cenę; ●   oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży i ogłoszeniem; ●  oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży; ●  oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego nieruchomości będącej przedmiotem oferty; ●  oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. ●→ Z uwagi na wysokość ceny wywoławczej syndyk odstępuje od warunku wpłaty przez oferenta wadium. ●→ W przypadku, gdy różnica pomiędzy zaoferowanymi cenami wyniesie mniej niż 10%, syndyk przeprowadzi dodatkową licytację ustną lub negocjacje z oferentami, w celu sprzedaży nieruchomości za jak najkorzystniejszą cenę. ●→ Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży lub w terminie do 14 dni, o czym obecni oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży. ●→ Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, a także wyboru którejkolwiek oferty. ●→ Uprawnienie to przysługuje syndykowi do czasu otwarcia ofert.

Informacje – tel. 691 833 855, e-mail  mariusz.kowalski@kancelariahabuda.pl

scroll to top