SYNDYK MASY UPADŁOŚCI „PAŁAC NA WODZIE SPÓŁKA Z O.O.” SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO CAŁOŚĆ – OBIEKT HOTELOWY POŁOŻONY W DOLINIE PAŁACÓW I OGRODÓW – STANISZÓW – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ef-91-syndyk-sprzeda-hotel-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-przedsiebiorstwo.jpg

syndyk-sprzeda-hotel-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-przedsiebiorstwo.jpg

Syndyk masy upadłości „Pałac na Wodzie spółka z o.o.” ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa jako całości. 

Przedmiotem sprzedaży jest obiekt hotelowy położony w Dolinie Pałaców i Ogrodów. Sprzedaż obejmuje ogół składników materialnych i niematerialnych wg stanu na dzień przetargu stanowiących zwarty gospodarczo kompleks przeznaczony do prowadzenia działalności hotelarsko-gastronomicznej, obejmujący nieruchomości wraz z wyposażeniem z wyłączeniem:

– środków pieniężnych w kasie spółki i na rachunkach bankowych,

– należności.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami stanowiącymi zespół pałacowo-parkowy „Pałac Na Wodzie” (prawo własności gruntu oraz prawo własności budynków), położone w miejscowości Staniszów 23, 23B, powiat karkonoski, woj. dolnośląskie, objęte księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych:

1) działka gruntu nr ew.5/4, 9/2, KW JG1J/00070643/8

2) działki gruntu nr ew. 5/115, 10, KW JG1J/00045898/6

3) działka gruntu nr ew.5/116, KW JG1J/00098566/6

Sprzedaż przedsiębiorstwa dokonywać się będzie w trybie przepisów Prawa upadłościowego z dnia 28 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 60, poz.535). Tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz.1228) z późniejszymi zmianami.

Cena wywoławcza (minimalna): 7.800.000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych).

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29 września 2021r o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka, ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra.

Regulamin przetargu i szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanego przedsiębiorstwa można uzyskać pod numerem telefonu 601 993 499, e-mail: musialowska@syndykmediator.pl.

scroll to top