UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK W POSTĘPOWANIACH UPADŁOŚCIOWYCH ANETTY PACUŁY – PODEMSKIEJ (SYGN. AKT VIII GUP 306/21 OF) i WOJCIECHA PODEMSKIEGO (SYGN. AKT VIII GUP 307/21 OF), OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI – W DRODZE PISEMNEGO SKŁADANIA OFERT – MIESZKANIA POŁOŻONEGO PRZY UL. WAGNERA 15 WE WROCŁAWIU – OBRĘB JAGODNO

ardobiejewska.pl-2-syndyk-sprzeda-mieskanie-wroclaw-jagodno-upadlosc-konsumencka.jpg

ardobiejewska.pl-2-syndyk-sprzeda-mieskanie-wroclaw-jagodno-upadlosc-konsumencka.jpg

Syndyk w postępowaniach upadłościowych:

1/. Anetty Pacuły – Podemskiej, Sygn. akt VIII GUp 306/21 of,

2/. Wojciecha Podemskiego, Sygn. akt VIII GUp 307/21 of,

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki (w drodze pisemnego składania ofert) objętych masami upadłości udziałów (w częściach równych) we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, o powierzchni użytkowej 49,50 m2, umiejscowionego na parterze budynku mieszkalnego wielolokalowego położonego przy ul. Ryszarda Wagnera 15 we Wrocławiu (obręb Jagodno), który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z 3131/1000000 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1K/00168802/7) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach.

Cena za mieszkanie jest nie mniejsza niż 396.000 zł netto (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. po 198.000 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) za 1/2 udziału

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Uwagi: Wskazany lokal mieszkalny jest własnością dwóch osób (w częściach równych): postępowanie upadłościowe Sygn. akt VIII GUp 306/21 of i Sygn. akt VIII GUp 307/21 of.                   

Sprzedaż udziałów w nieruchomości jest przeprowadzana odrębnie dla każdego postępowania, jednakże w tym samym miejscu i czasie. 

Szczegóły na stronie: www.syndycywroclaw.pl, tel. 71 359 03 70

Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Oferty (odrębnie dla każdego postępowania) winny zawierać: datę sporządzenia oferty, dokładne oznaczenie oferenta, adres poczty elektronicznej (o ile oferent adres taki posiada), oferowaną cenę, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży, oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży, oświadczenie o niewnoszeniu zastrzeżeń co do stanu faktycznego i prawnego składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży, oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży, dowód wpłaty wadium.

Oferty w zamkniętych kopertach (odrębnie dla każdego postępowania) należy składać w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (50-305), ul. Jaracza 69/011, do dnia 05 lipca 2022 r. do godz. 14.00 z dopiskiem:

1/ Sprzedaż Sygn akt VIII GUp 306/21 of – ul. Wagnera Wrocław

2/ Sprzedaż Sygn akt VIII GUp 307/21 of – ul. Wagnera Wrocław

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej dla każdego udziału należy wpłacić odrębnie na odpowiedni rachunek bankowy masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia poprzedzającego otwarcie ofert, w tym:

1/ Sygn. akt VIII GUp 306/21 of rachunek nr 61 1090 2402 0000 0001 4865 0736 kwota 19.800 zł

2/ Sygn. akt VIII GUp 307/21 of rachunek nr 94 1090 2402 0000 0001 4865 0918 kwota 19.800 zł

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 06 lipca 2022 r. o godz. 12.00.

W przypadku, gdy różnica pomiędzy zaoferowaną najwyższą ceną a pozostałymi cenami wyniesie mniej niż 5%, syndyk przeprowadzi dodatkową licytację ustną lub ustne negocjacje z oferentami, w celu dokonania sprzedaży za jak najkorzystniejszą cenę.

Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży, o czym oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży, przed otwarciem ofert, bez podania przyczyny.

scroll to top