SYNDYK MASY UPADŁOŚCI WIELOBRANŻOWEJ SPÓŁKI PRODUKCYJNEJ MIROSŁAWICE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W MIROSŁAWICACH OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-przedsiebiorstwo-miroslawice.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-przedsiebiorstwo-miroslawice.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 21.06.2022

Syndyk masy upadłości Wielobranżowej Spółki Produkcyjnej Mirosławice Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Mirosławicach KRS nr 0000548912 ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego

I/. Przedmiot i cena sprzedaży:

1/. Nieruchomości w postaci:

a/. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków produkcyjnych z zapleczem administracyjnym stanowiącymi od gruntu przedmiot odrębnej własności w granicach działek nr 159/22, 159/24 obręb Mirosławice, gmina Sobótka o powierzchni 0,7881 ha objętej księgą wieczystą KW Nr WR1K/00098297/1

b/. Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem portierni w granicach działki nr 292/11 obręb Wojnarowice, gmina Sobótka o powierzchni 0,2307 ha objętej księgą wieczystą nr KW WR1K/00098298/8

c/. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków produkcyjnych z zapleczem administracyjnym stanowiącymi od gruntu przedmiot odrębnej własności w granicach działek nr 159/17 , 159/18 obręb Czerńczyce, gmina Katy Wrocławskie o powierzchni 2,0996 ha objętej księgą wieczystą KW nr WR1S/00024015/9 .

2/. Ruchomości w postaci środków trwałych stanowiące maszyny i urządzenia, przedmioty niskocenne oraz zapasy magazynowe.

3/. Na terenie nieruchomości znajduje się nielegalne wysypisko śmieci. Syndyk po wcześniejszym uzgodnieniu terminu udostępni nieruchomość oferentom, celem dokonania oględzin i umożliwi pobranie próbek lub wykonania innych czynności, niezbędnych do ustalenia danych koniecznych do wyceny kosztu usunięcia odpadów. Oferent, który wygra przetarg, we własnym zakresie będzie zobowiązany do usunięcia odpadów na własny koszt. Koszt usunięcia nie obciąża Syndyka. Zaproponowana cena zakupu przedsiębiorstwa uwzględnia koszt usunięcia odpadów.

4/. Sprzedaż nie obejmuje środków pieniężnych masy upadłości zgromadzonych na rachunkach bankowych masy upadłości i w kasie, hali namiotowej o wymiarach 25 m x 73 m x 5,2 m o stalowej konstrukcji nośnej, dachu pneumatycznym i ścianach bocznych z blachy trapezowej (istnieje możliwość zakupu hali od jej właściciela),  a także wszelkich roszczeń oraz należności upadłego pochodzących z okresów przed ogłoszeniem upadłości i po ogłoszeniu upadłości.

5/. Sprzedaż nastąpi za cenę nie niższą niż 5.490.000 zł netto (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 )

II/. Termin składania ofert.

1/. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” należy składać w Biurze syndyka we Wrocławiu przy ul. Wiązowej 14, w dni robocze w godz. 10.00 – 14.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Biuro Syndyka ul. Wiązowa 14, 53-127 Wrocław, w terminie do dnia 22 lipca 2022 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Biura Syndyka.

2/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2022 roku o godz. 12.00 w Biurze Syndyka.

3/. Przyjęcie oferty do rozpatrzenia uzależnione jest od wpłaty na rachunek bankowy masy upadłości nr 30 1090 2398 0000 0006 0827 2947 wadium w wys. 5 % ceny wywołania.

Informacje – tel. 601 740 408, 71 337 02 78, e-mail – syndyksh@wp.pl

scroll to top