SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MARCINA SADOWSKIEGO – OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZBYCIE NALEŻNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

ef-118-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-naleznosci.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-

Syndyk masy upadłości Marcina Sadowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na zbycie należności wchodzących w skład masy upadłości.

Przedmiotem sprzedaży są:

1. Należności od spółki Re-Bau sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000138514) z tytułu kaucji stanowiącej zabezpieczenie usuwania wad i usterek wynikającej z umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych, o wartości nominalnej 30 500,00 zł. Termin wymagalności: 31.11.2023 r.;

2. Należności od spółki Re-Bau sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000138514) z tytułu kaucji stanowiącej zabezpieczenie usuwania wad i usterek wynikającej z umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych, o wartości nominalnej 23 250,00 zł. Termin wymagalności: 31.07.2024 r.;

3. Należności od spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe PROMEROL S.A. z siedzibą w Kryspinowie (KRS: 0000080106) z tytułu kaucji stanowiącej zabezpieczenie usuwania wad i usterek wynikającej z umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych, o wartości nominalnej 22 560,00 zł. Termin wymagalności: 31.12.2022 r.;

Przedmiot sprzedaży sprzedawany jest łącznie.

Cena wywoławcza na nabycie przedmiotów sprzedaży wynosi 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych i 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 53 1090 2590 0000 0001 4920 5801, wadium w wysokości 1 600,00 zł (tysiąc sześćset złotych i 00/100) w terminie do dnia 18.08.2022 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Marcin Sadowski, VIII GUp 1054/21/S”.

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 18.08.2022 r. do godziny 17:00.

Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 18.08.2022 r. do godziny 17:00.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą udziałów ponosi nabywca.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);

2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć;

3. proponowaną łączną cenę nabycia;

4. dowód uiszczenia wadium;

5. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium;

6. oświadczenie oferenta, że jest mu znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatami szacunkowymi Przedmiotu Sprzedaży;

7. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 19.08.2022 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Syndyka przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie.

Informacje – tel.: +48 12 222 34 98, e-mail: syndyk@alerion.pl

scroll to top