SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAKŁADÓW NAPRAWCZYCH TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY S.A. W UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DZIERŻAWĘ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

ardobiejewska-dzierzawa-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa-zntk-sa-w-olesnicy.jpg

ardobiejewska-dzierzawa-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa-zntk-sa-w-olesnicy.jpg

Charakterystyka ogólna zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Obszarem działalności Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. były usługi remontowo – naprawcze oraz przeglądy lokomotyw elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lokomotyw serii EU/EP07, wykorzystywanych do prowadzenia pociągów m.in.  z ładunkiem intermodalnym (kontenerowym).

Zorganizowana część przedsiębiorstwa

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi:

 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanych w Oleśnicy, województwo dolnośląskie o łącznej powierzchni 13,7744 ha,
 • prawo własności 25 budynków w tym hal wykorzystywanych na cele produkcyjno – magazynowe oraz budynki administracyjne o powierzchni użytkowej 56 061,69 m2,
 • ruchomości mogące służyć do wznowienia działalności w zakresie usług remontowych i naprawczych taboru kolejowego.

Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz ruchomości wraz z maszynami i urządzeniami  dostępny do wglądu w Biurze Syndyka Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości, ul. Jutrzenki 19/21, 52 – 311 Wrocław.

Regulamin przetargu i umowa dzierżawy dostępne są na stronach internetowych www.syndyk.info oraz www.ardobiejewska.pl.

Dalsze informacje można uzyskać w Biurze Syndyka Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości, ul. Jutrzenki 19/21, 52 – 311 Wrocław, numer telefonu 572 677 330.

Warunki formalne uczestnictwa w przetargu oraz treść oferty na dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie do dnia 11 sierpnia 2022 r. prawidłowo sporządzonej oferty do Biura Syndyka we Wrocławiu ul. Jutrzenki 19/21, w godzinach 1100 – 1500, oraz wpłata do tego dnia wadium w wysokości 190.000,00 zł na rachunek bankowy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości prowadzony przez Bank Pekao S.A., nr konta: 05 1240 6768 1111 0010 9093 8921.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. nazwę, siedzibę, w tym adres mailowy dla doręczeń w niniejszym postępowaniu objętym Regulaminem oraz status prawny oferenta potwierdzony aktualnym wyciągiem z KRS lub rejestru działalności gospodarczej;
 2. cenę netto miesięcznego czynszu dzierżawnego, nie niższą niż czynsz miesięczny w wysokości netto 190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), płatny na zasadach zawartych w umowie dzierżawy;
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z „Dokumentacją Warunków Przetargu” oraz brakiem zastrzeżeń do jego warunków i postanowień;
 4. oświadczenie, że członkowie organu zarządzającego oferenta nie są przedstawicielem upadłego, jego małżonkiem, dziećmi, rodzicami i rodzeństwem jak również małżonkiem, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem oraz powinowatymi w tej samej linii lub stopniu Syndyka i Sędziego Komisarza w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 17/19;
 5. oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wpłaconego wadium, w wypadku gdy nie zostanie wybrana oferta w ramach przetargu;
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu określonym w § 1 ust. 2 Regulaminu i zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń wynikających z ich stwierdzonego stanu lub wad ujawnionych w okresie późniejszym;
 7. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty do zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez Syndyka, jednak nie później niż do dnia 15 września 2022 r. Syndyk może przesunąć datę zawarcia umowy, bez podania przyczyn;
 8. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy dzierżawy;
 9. potwierdzenie dokonania wpłaty wadium;
 10. dodatkowo oferent zagraniczny winien złożyć wszystkie wymagane dokumenty przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Warunki aukcji (licytacji)

W przypadku jeżeli różnica między oferowanymi cenami miesięcznego czynszu będzie niższa niż 1 % najwyższej ceny oferowanej, wówczas oferty będą traktowane jako równorzędne, a Syndyk ZNTK S.A. zorganizuje aukcję (licytację) dla oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne.

Szczegółowe informacje o miejscu składania ofert

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia  11 sierpnia 2022 r. na adres:

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości ul. Jutrzenki 19/21, 52 – 311 Wrocław

Szczegółowe informacje o Przedsiębiorstwie można uzyskać w godzinach 11:00 – 15:00 pod numerem telefonu 572 677 330.

W pozostałym zakresie obowiązuje Regulamin przetargu dostępny w Biurze Syndyka lub na stronach internetowych www.syndyk.info oraz www.ardobiejewska.pl.

scroll to top