OGŁOSZENIE O PRZETARGU – NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWO WŁASNOŚCI DO LOKALU UŻYTKOWEGO NR 45-47 POŁOŻONEGO W BUDYNKU NR 1 PRZY ULICY DEMBOWSKIEGO WE WROCŁAWIU

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-lokal-handlowy-uzytkowy-we-wroclawiu.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-lokal-handlowy-uzytkowy-we-wroclawiu.jpg

Na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości  Merona Poland Polsko-Szwajcarskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej KRS nr 000166012

I/. Przedmiot i cena sprzedaży:

1/. Nieruchomość w postaci:

prawa własności do lokalu użytkowego nr 45-47 położonego w budynku nr 1 przy ulicy Dembowskiego we Wrocławiu o pow. 206,86 m2 na I kondygnacji nieruchomości dla którego jest księga wieczysta WR1K/00100876/2

2/. Sprzedaż nastąpi za cenę nie niższą niż 1.100.000 zł netto (słownie: jeden milion sto  tysięcy zł)

II/. Termin składania ofert.

1/. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” należy składać w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Wiązowej 14, w dni robocze w godz.      10.00 – 14.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Biuro Syndyka ul. Wiązowa 14, 53-127 Wrocław, w terminie do dnia 08 września 2022 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Biura Syndyka.

2/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12 września 2022 roku o godz. 12.00 w Biurze Syndyka.

3/. Przyjęcie oferty do rozpatrzenia uzależnione jest od wpłaty na rachunek bankowy masy upadłości nr  67 1090 2590 0000 0001 3007 2299 wadium w wys. 5 % ceny wywołania.

III/. Zawartość oferty.

1/. Oferta powinna zawierać:    

a/. dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę) miejsce   zamieszkania (siedziba) oraz numer telefonu kontaktowego a w miarę możliwości adres e-mail;

b/. wskazanie przedmiotu oferty;

c/. podpis oferenta lub osoby umocowanej do działania w imieniu oferenta zgodnie z właściwym rejestrem.

2/. Do oferty należy załączyć:

– w przypadku przedsiębiorców; aktualny wypis z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)

– wszelkie zezwolenia i zgody jeżeli ze względu na osobę nabywcy są wymagane prawem;

– zobowiązanie się oferenta  do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży;

– oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie zgłasza w tym zakresie żądnych zastrzeżeń oraz  zrzeka się rękojmi na podstawie art. 568 § 1 k.c.;

– dowód wpłaty wadium;

– oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z Regulaminem sprzedaży przedsiębiorstwa.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert możliwe jest przeprowadzenie  ustnej aukcji. Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin przetargu dostępny w Biurze Syndyka  oraz na stronie internetowej: ardobiejewska.pl

Syndyk zastrzega sobie możliwość odwołania w całości lub w części postępowania na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 601 740 408, 71 337 02 78  oraz e-mail syndyksh@wp.pl  

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

scroll to top