UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – NA SPRZEDAŻ UDZIAŁ W PRAWIE DO SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRZEWIECKIEGO W JELCZU – LASKOWICACH – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ardobiejewska.pl-na-sprzedaż-udział-w-mieszkaniu-w-jelczu-laskowicach.jpg

ardobiejewska.pl-na-sprzedaż-udział-w-mieszkaniu-w-jelczu-laskowicach.jpg

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 69/21, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

1/6 części we wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, o powierzchni użytkowej (bez przynależności) 45,85 m2, położonego w budynku wielorodzinnym (pierwsza kondygnacja) przy ul. Stefana Drzewieckiego 8 w Jelczu – Laskowicach (w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Jelczu – Laskowicach), dla którego to prawa księgi wieczystej dotychczas nie założono (dla zabudowanej nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta nr WR1O/00038576/ 7)

za cenę minimalną 37.883 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote)

1/. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 3.700 zł do dn. 25.08.2022r. Za datę wpływu wadium uznana będzie data zaksięgowania wadium na rachunku masy upadłości.

2/. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 25.08.2022 r. do godz. 15.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.

3/. Otwarcie ofert nastąpi 26.08.2022 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 783 41 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga!

SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

scroll to top