SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPÓŁKI ARS MEDICA ARS CONSILIUM SP. Z O.O. SP. J. W UPADŁOŚCI Z/S WE WROCŁAWIU SPRZEDA NIERUCHOMOŚCI – ZABUDOWANĄ LOKALEM USŁUGOWYM (APTEKA), NIEZABUDOWANĄ – UL. LEŚNA – ŚWIDNICA – ORAZ WYPOSAŻENIE APTEKI

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-apteke-oraz-jej-wyposazenie-swidnica.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-apteke-oraz-jej-wyposazenie-swidnica.jpg

Syndyk masy upadłości spółki Ars Medica Ars Consilium Sp. z o.o. Sp. j. w upadłości z/s we Wrocławiu,ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłej spółki niewchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa :

1/. prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Świdnicy przy ul. Leśnej 34, obręb Zachód, działka ewidencyjna nr 2685/20, AM-12, o powierzchni 820 m2, Księga Wieczysta nr SW1S/00082169/6, zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 172,29 m²,

za cenę nie mniejszą niż 696.000,- zł netto (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)

wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie nieruchomości (apteki), tj. meble ekspozycyjne, biurowe, magazynowe i kuchenne

za cenę nie mniejszą niż 9.620,- zł netto (dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100),

przy czym przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość i ruchomości łącznie. Oferty dotyczące nabycie tylko poszczególnych składników są niedopuszczalne i podlegają odrzuceniu.

2/. prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Świdnicy przy ul. Leśnej, obręb Zachód, działka ewidencyjna nr 2685/21, AM-21, o powierzchni 740 m², Księga Wieczysta nr SW1S/00085035/9,

za cenę nie mniejszą niż 160.000,- zł netto (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Ÿà Operaty szacunkowe oraz regulamin sprzedaży można otrzymać drogą elektroniczną kierując zapytania pod adresem mariusz.kowalski@kancelariahabuda.pl lub pod numerem telefonu 691 833 855 (kontakt w godzinach 8-16 w dni robocze).

Ÿà  Przedmiot sprzedaży można oglądać wyłącznie po telefonicznym umówieniu się. Ÿà Oferty w zamkniętych kopertach opisane w sposób określony w regulaminie sprzedaży należy składać w kancelarii syndyka przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91 we Wrocławiu do dnia 17.08.22 r. do godz. 14:00.

Ÿà Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.22 r. o godz. 12.00 w kancelarii syndyka przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91 we Wrocławiu.

Ÿà Oferta winna zawierać : Ÿ dokładne oznaczenie oferenta; Ÿ oferowaną cenę; Ÿ oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń; Ÿ oświadczenie oferenta, że jest związany swoją ofertą przez czas określony w regulaminie sprzedaży i zobowiązuje się – w przypadku wybrania oferty – do zawarcia, w terminie i miejscu określonym przez syndyka, umowy sprzedaży; Ÿ oświadczenie oferenta, że zapoznał się z operatem szacunkowym i nie wnosi zastrzeżeń co do stanu prawnego i faktycznego przedmiotu sprzedaży, w tym także w zakresie zastrzeżeń zawartych w § 1 ust. 6 regulaminu sprzedaży; Ÿ oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą oraz że dokona zapłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży; Ÿ potwierdzenie wpłacenia wadium.

Ÿà Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 82 1240 6670 1111 0110 9617 2493.

Ÿà W przypadku, gdy wpłyną dwie ważne oferty, przeprowadza się dodatkową licytację ustną lub negocjacje z oferentami, w celu sprzedaży za jak najkorzystniejszą cenę.  

Ÿà Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży lub w terminie do 28 dni, o czym obecni oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży.

Ÿà Tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży, w tym wymagania dotyczące składanych ofert, określone są w regulaminie sprzedaży.

scroll to top