SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO ALFA – ZET SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI OFERUJE DO SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI PO NAJWYŻSZEJ MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA CENIE WIERZYTELNOŚCI

ardobiejewska.pl-syndy-sprzeda-wierzytelnosci-syndyk-przetarg.jpg

ardobiejewska.pl-syndy-sprzeda-wierzytelnosci-syndyk-przetarg.jpg

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Specjalistycznego Alfa – Zet Sp. z o.o. w upadłości oferuje do sprzedaży z wolnej ręki po najwyższej możliwej do uzyskania cenie następujące wierzytelności,

Ÿà AMW Sinevia Sp. z o.o. na kwotę 3.630,96 PLN z tytułu kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej należyte wykonanie prac budowlanych

Ÿà PartnerBud S.A. w upadłości na kwotę 10.908,84 PLN z tytułu kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej należyte wykonanie prac budowlanych

Ÿà Oferty nabycia należy przesłać na adres: Kancelaria syndyka Macieja Złotogórskiego, ul. Wałbrzyska 12, 52 – 314 Wrocław z dopiskiem „oferta wierzytelność” w terminie do dnia 06.10.2022 r., godz. 15.00.

Ÿà Oferta może być wysłana wyłącznie pocztą lub kurierem, osobiste składanie ofert jest wykluczone. Ÿà Oferta powinna zawierać: Ÿ dane oferenta (imię, nazwisko i PESEL lub nazwa i numer KRS),–oferowaną cenę, Ÿ oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

Ÿà Rękojmia za wady prawne jest wyłączona.

Ÿà Kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanej ceny.

Ÿà Syndyk może unieważnić  przetarg w całości lub w części.

Ÿà  Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10.10.2022r., godz. 10.30 w kancelarii syndyka, ul. Wałbrzyska 12, 52 – 314 Wrocław.

Ÿà Bliższe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 505 45 18 04.

scroll to top