UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI W LIGOCIE ZAMECKIEJ – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE ORAZ URZĄDZEŃ PIEKARNICZYCH

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-budynek-piekarni-urzadzenia-piekarnicze-syndyk-przetarg.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-budynek-piekarni-urzadzenia-piekarnicze-syndyk-przetarg.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 6.09.2022Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 150/20 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 176 m2 w granicach działki 78/2 położona w Ligocie Zameckiej nr 29A (KW nr OP1U/00035628/2). Cena wywoławcza wynosi 678.000,00 zł

2/. Urządzenia piekarnicze (m.in. piece piekarnicze, wagodzielarka, wózki piekarnicze, dzierża). Dokładny spis wraz z cenami znajduje się na stronie syndyka.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 12 1140 2004 0000 3302 8040 9540 najpóźniej w dniu 06 października 2022r.

Oferty można złożyć do 06 października 2022r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 150/20 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 października 2022r. o godz. 11:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod numerem 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości.

Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Informacje – tel. 692 869 248.

scroll to top