SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPÓŁKI MOLIBDA POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPRZEDA PAKIET WIERZYTELNOŚCI

ef-119-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci.jpg

Syndyk masy upadłości Spółki Molibda Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000319082) w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XVIII 67/19) sprzeda pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 8 818 057,20 zł (osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 20/100) przysługujących upadłemu.

Nie wskazuje się ceny minimalnej sprzedaży.

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2022 r. osobiście w Kancelarii Syndyka w Płocku, Plac Dąbrowskiego 7 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka, ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2022 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Syndyka w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 7. 

Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia przed dniem zawarcia umowy sprzedaży.

Regulamin przetargu wraz ze spisem należności znajduje się na stronie internetowej syndyka: www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również składając zapytanie mailowe na adres: piotr-kubera@wp.pl.

Dokumenty źródłowe dla oferentów dotyczące sprzedawanych wierzytelności są dostępne do wglądu w kancelarii syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 (telefon 24 235 63 41 oraz 602 415 326).

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, jak również zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Informacje – tel. 24 235 63 41 oraz 602 415 326, adres: piotr-kubera@wp.pl.

scroll to top