UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-wierzytelnosc-upadlosc-konsumencka.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-wierzytelnosc-upadlosc-konsumencka.jpg

Gazeta Wyborcza Kraków
druk 20.09.2022

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w trybie z wolnej ręki w drodze konkursu ofert wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości, przysługującą od osoby fizycznej, o zapłatę kwoty 140.800,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 31 marca 2021 r. do dnia zapłaty (Wierzytelność). Wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym w postaci wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 10 czerwca 2021 r. sygn. akt I C 385/21 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Wierzytelność jest dochodzona w postępowaniu egzekucyjnym. Egzekucja została skierowana m.in. do nieruchomości stanowiącej własność dłużnika.

Cena minimalna Wierzytelności wynosi 40.700,00 zł

(czterdzieści tysięcy siedemset złotych).

♦ Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie Wierzytelności oraz wpłata wadium w wysokości 4.000,00 zł wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości sygn. akt VIII GUp 429/20/S przez PKO Bank Polski S.A. o numerze 58 1020 2906 0000 1702 0453 2388.

♦ Oferty należy składać najpóźniej do dnia 10 października 2022 r. na adres: Biuro Syndyka Anna Kabza, ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków.

♦ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2022 r. o godz. 11.00.  

♦ Dodatkowe informacje (w tym oszacowanie wartości Wierzytelności) będzie można uzyskać w trakcie trwania procedury konkursowej pod numerem telefonu 661 671 954 lub wysyłając zapytanie na adres: kancelaria@kabza.com.pl.

♦  Treść niniejszego obwieszczenia oraz Regulaminu Sprzedaży będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków) lub na portalu  www.ardobiejewska.pl.

scroll to top