SYNDYK MASY UPADŁOŚCI JAROSŁAWA ROGALI PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ FIRMA WIELOBRANŻOWA „AGROCOM” JAROSŁAW ROGALA W SYCOWIE INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI POSADOWIONYCH NA NIM BUDYNKÓW – UL. KOLEJOWA 16 B – SYCÓW – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ardobiejewska.pl-1-na-sprzedaz-nieruchomosc-zabudowana-w-sycowie.jpg

ardobiejewska.pl-1-na-sprzedaz-nieruchomosc-zabudowana-w-sycowie.jpg

Gazeta Wyborcza Wrocław
druk 22.09.2022

Syndyk masy upadłości Jarosława Rogali (NIP: 911-164-37-34) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa „AGROCOM” Jarosław Rogala w Sycowie, informuje o rozpoczęciu procedury sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 7961 mnr 3/5 AM-33   i prawa własności budynków stanowiących odrębną własność – położonych w Sycowie przy ul. Kolejowej16 B,dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00057562/5,

za kwotę nie niższą niż 1.195.000 zł netto. (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych netto).

Szczegółowe informacje dotyczące stanu prawnego i faktycznego oraz regulamin sprzedaży można uzyskać w kancelarii syndyka przy ul. Akacjowej 4N lok. 2/13, 55-040 Ślęza, lub pod numerem tel. kom. 609 14 68 34, stacjonarny 71 715 11 37 oraz drogą elektroniczną:, lw@mbkkancelaria.pl, biuro@mbkkancelaria.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Sprzedaż – Kolejowa”  należy składać w kancelarii syndyka do dnia 19.10.2022 r. do godz. 12:00.

Oferta winna zostać złożona zgodnie z regulaminem sprzedaży. Powinna zawierać :

– dokładne oznaczenie oferenta wraz z danymi teleadresowymi;

– oferowaną cenę;

– oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży;

– oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży;

– oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego przedmiotu oferty;

– oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu oferty, w tym również należny podatek oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży;

– potwierdzenie wpłacenia wadium, które ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, niestawienia się do umowy sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka.

Wadium w terminie składania ofert powinno być zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez syndyka. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 93 2490 0005 0000 4612 7493 2705 prowadzony w Alior Bank

Syndyk w celu uzyskania jak najwyższej ceny sprzedaży, zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji ustnej pomiędzy oferentami, których oferty cenowe są nie niższe niż 95 % (dziewięćdziesiąt pięć) zaoferowanej ceny najwyższej.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, a także wyboru którejkolwiek oferty. Uprawnienie to przysługuje syndykowi do czasu otwarcia ofert.  

Sprzedaż może zostać jednak unieważniona również po otwarciu ofert, jeżeli w obwieszczeniu był błąd uniemożliwiający przeprowadzenie sprzedaży.

scroll to top