SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TULCON SA WE WROCŁAWIU SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM BIUROWYM – UL. KOŚCIUSZKI 20 – OSTRZESZÓW

ardobiejewska.pl-zarządca-sprzeda-budynek-biurowy-w-ostrzeszowie.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-budynek-biurowy-w-ostrzeszowie.jpg

Gazeta Wyborcza Wrocław
druk 27.09.2022

Syndyk masy upadłości Tulcon SA we Wrocławiu (KRS 0000183664), informuje o rozpoczęciu procedury sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 4012/4, 4012/7, 4012/11 wraz z prawem własności budynku położonego w Ostrzeszowie przy ul. Kościuszki 20, numer księgi wieczystej nr KZ1O/00039426/6,

za kwotę nie niższą niż 2.416.000 zł netto.

♦♦ Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży można uzyskać w kancelarii syndyka przy ul. Akacjowej 4N lok. 2/13, 55-040 Ślęza, lub pod numerem tel. kom. 609 14 68 34, stacjonarny 71 715 11 37 oraz drogą elektroniczną:, lw@mbkkancelaria.pl, biuro@mbkkancelaria.pl

♦♦ Oferty z dopiskiem “Sprzedaż – TULCON budynek biurowy ” należy składać w kancelarii syndyka w terminie do 19 października 2022 roku do godziny 12.00.

♦♦  Oferta winna zostać złożona zgodnie z regulaminem sprzedaży.

♦♦ Powinna zawierać : ♦  dokładne oznaczenie oferenta wraz z danymi teleadresowymi; ♦ oferowaną cenę; ♦ oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży; ♦  oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży; ♦ oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego przedmiotu oferty; ♦ oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu oferty, w tym również należny podatek oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży; ♦ potwierdzenie wpłacenia wadium, które ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, niestawienia się do umowy sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka.

♦♦ Wadium w terminie składania ofert powinno być zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez syndyka.

♦♦ Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 67 1600 1462 0006 5403 6221 2001 prowadzony w BGŻ BNP Paribas.

♦♦ Syndyk w celu uzyskania jak najwyższej ceny sprzedaży, zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji ustnej pomiędzy oferentami, których oferty cenowe są nie niższe niż 95 % (dziewięćdziesiąt pięć) zaoferowanej ceny najwyższej.

♦♦ Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, a także wyboru którejkolwiek oferty.

♦♦ Uprawnienie to przysługuje syndykowi do czasu otwarcia ofert.  

♦♦ Sprzedaż może zostać jednak unieważniona również po otwarciu ofert, jeżeli w obwieszczeniu był błąd uniemożliwiający przeprowadzenie sprzedaży.

scroll to top