UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPRZEDA DZIAŁKĘ W MIEJSCOWOŚCI MUKRZ – GMINA LNIANO – WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-dzialke-budowlana-upadlosc-konsumencka-mukrz-woj.-kujawsko-pomorskie.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-dzialke-budowlana-upadlosc-konsumencka-mukrz-woj.-kujawsko-pomorskie.jpg

Opis

Syndyk masy upadłości Celiny Śnieć działający na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy z dnia 8 lipca 2021 r. o sygnaturze akt V GU 348/21 (postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 308/21) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość położoną w miejscowości Mukrz gmina Lniano oznaczoną nr ewidencyjnym 256/3 obr. Mukrz, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu n/Wisłą Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW BY1S/00060123/9 o powierzchni 3180m2

za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 76 300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100).

Celem przystąpienia do konkursu ofert należy:


1/. złożyć ofertę zakupu na piśmie w zaklejonej kopercie z opisem “V GUp 308/21 – nie otwierać, oferta przetargowa w postępowaniu upadłościowym Celiny Śnieć” na adres biura syndyka Anny Michalak, tj. ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz do dnia 30.11.2022 roku (decyduje fizyczny wpływ oferty do biura syndyka), oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

2/. oferta powinna zawierać dane osobowe oraz adresowe nabywcy wraz nr telefonu do kontaktu,

3/. wpłacić wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. 7 630,00 zł do dnia 30.11.2022 r. na konto masy upadłości nr 82 2490 0005 0000 4600 5207 3885 – Alior Bank S.A.,

4/. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 1 grudnia 2022 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Syndyka Anny Michalak, ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz,

5/. o wyniku konkursu syndyk poinformuje uczestników konkursu w terminie 7 dni telefonicznie lub pisemnie (decyduje data stempla pocztowego),

6/. termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ze zwycięzcą konkursu ofert: 60 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w miejscu i w terminie wskazanym przez syndyka,

7/. wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży,

8/. wadium wpłacone przez pozostałych uczestników konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu konkursu,

9/. wadium przepadnie na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka,

10/. cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez zwycięzcę konkursu ofert i zaksięgowana na wyżej wskazanym rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy u notariusza,

11/. oferta, ani żadne oświadczenie nie może być złożona pod warunkiem,

12/. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana cena,

13/. wszelkie koszty umowy sprzedaży ponosi kupujący. 

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Lecha Krasińskiego oraz szczegółowe warunki sprzedaży w trybie z wolnej ręki są udostępnione do wglądu w biurze syndyka, ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz lub po wcześniejszym kontakcie mogą zostać udostępnione w formie e-mail. 

76 300 zł – 24 zł/m²

Powierzchnia – 3180 m²

Typ działki – budowlana

Położenie – pod miastem

Typ ogłoszeniodawcy – prywatny

scroll to top