SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAKŁADÓW NAPRAWCZYCH TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY S.A. W UPADŁOŚCI OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA

ardobiejewska.pl-na-sprzedaż-przedsiębiorstwo-zntk-sa-w-olesnicy.jpg

ardobiejewska.pl-na-sprzedaż-przedsiębiorstwo-zntk-sa-w-olesnicy.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 26.10.2022

Syndyk masy upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa za cenę wywoławczą nie niższą niż 25.201.800,00 zł

Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa

Przedmiotem działalności Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. były usługi remontowo – naprawcze oraz przeglądy lokomotyw elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lokomotyw serii EU/EP07, wykorzystywanych do prowadzenia pociągów m.in. z ładunkiem intermodalnym (kontenerowym).

W skład Przedsiębiorstwa, położonego w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20, wchodzą:

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działek nr 6/21, 6/22, 6/24, 6/27 AM-74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie o łącznej powierzchni 29 391  m2 oraz prawo własności budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot własności (malarnia elektrowozów, hala „F”, niedokończona hala magazynowa, bocznica kolejowa), położonych w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00054347/1 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg wieczystych;
 2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działek nr 6/28, 6/30 AM–74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, o łącznej powierzchni 104 094 m2 oraz prawo własności budynków przemysłowych (produkcyjno-magazynowych) stanowiących odrębny przedmiot własności, położonych w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20, dla których prowadzona jest księga wieczysta WR1E/00108836/0 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg wieczystych;
 3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 6/29 AM–74, obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, o powierzchni 2 861 m2 oraz prawo własności budynku (budynek biurowy) stanowiącego odrębny przedmiot własności, położonych w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20, dla których prowadzona jest księga wieczysta WR1E/00108801/6 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg wieczystych;
 4. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową, w granicach działek o nr 6/14, 6/15, 6/16 AM–74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, o łącznej powierzchni 1398 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta WR1E/00043417/3 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg wieczystych;

Łączna powierzchnia działek wynosi 137 744 m2  oraz łączna powierzchnia użytkowa budynków (hal  produkcyjno-  magazynowych oraz budynków biurowych) wynosi 56 061,69 m2.

5/. ruchome środki trwałe oraz przedmioty niskocenne i zapasy (materiały);

6/. umowy dzierżawy i najmu zawarte przez Syndyka po dniu ogłoszenia upadłości.

Sprzedaż w niniejszym postępowaniu przetargowym obejmuje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości w gotówce i na rachunkach bankowych, należności krótkoterminowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji, w tym m.in. wytworzonej w toku postępowania upadłościowego.

Atuty lokalizacji przedsiębiorstwa

 • Położenie nieruchomości blisko granic z Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec, co ułatwia kooperację z podmiotami z tych krajów oraz umożliwia aktywne poszukiwanie zleceń w krajach ościennych;
 • Bliskość Wrocławia (około 30 km), który jest dużym węzłem kolejowym, z lotniskiem międzynarodowym oraz zapleczem badawczo-rozwojowym Politechniki Wrocławskiej i Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Wrocław to również duży ośrodek biznesowy z bogatą ofertą hotelową i kulturalną;
 • Dobre skomunikowanie Przedsiębiorstwa z linią kolejową, którego nieruchomości usytuowane są bezpośrednio przy linii kolejowej nr 143 z bezpośrednim czynnym zjazdem na teren nieruchomości oraz bliska lokalizacja drogi ekspresowej S8 (około 5 km) z dwoma zjazdami Oleśnica Zachód i Północ oraz autostrady A-4 (około 51 km);

Warunki formalne uczestnictwa w przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie do dnia 30 listopada 2022 r. prawidłowo sporządzonej oferty do Biura Syndyka we Wrocławiu ul. Jutrzenki 19/21, w godzinach 1000 – 1500, oraz wpłata do tego dnia wadium w wysokości 2.000.000,00 zł na rachunek bankowy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości prowadzony przez Bank Pekao S.A., nr konta: 05 1240 6768 1111 0010 9093 8921.

 Pisemna oferta, złożona w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości”, powinna zawierać:

 1. nazwę, siedzibę, w tym adres mailowy dla doręczeń w niniejszym postępowaniu objętym Regulaminem, potwierdzony aktualnym wyciągiem z KRS lub rejestru działalności gospodarczej;
 2. oferowaną cenę zakupu, nie niższą niż 25.201.800,00 zł netto, płatną na zasadach wskazanych w Regulaminie;
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z „Dokumentacją Warunków Przetargu” oraz brakiem zastrzeżeń do jego warunków i postanowień;
 4. oświadczenie, że oferent nie jest przedstawicielem upadłego, jego małżonkiem, dziećmi, rodzicami i rodzeństwem jak również małżonkiem, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem oraz powinowatymi w tej samej linii lub stopniu Syndyka i Sędziego Komisarza w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 17/19;
 5. oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wpłaconego wadium, w wypadku gdy nie zostanie wybrana oferta w ramach przetargu;
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu określonym w § 1 ust. 2 Regulaminu i zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń wynikających z jego stwierdzonego stanu lub wad ujawnionych w okresie późniejszym;
 7. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty do zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez Syndyka;
 8. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży;
 9. załączone potwierdzenie dokonania wpłaty wadium w wysokości 2.000.000 zł.  na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Bank Pekao S.A., nr konta:  05 1240 6768 1111 0010 9093 8921;
 10. dodatkowo oferent zagraniczny winien złożyć wszystkie wymagane dokumenty przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Warunki aukcji (licytacji)

W przypadku jeżeli różnica między oferowanymi cenami zakupu będzie niższa niż 0,5% najwyższej ceny oferowanej, wówczas oferty będą traktowane jako równorzędne, a Syndyk ZNTK Oleśnica S.A. zorganizuje aukcję (licytację) dla oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne.

Szczegółowe informacje o miejscu składania ofert

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. na adres Biura Syndyka we Wrocławiu ul. Jutrzenki 19/21.

Szczegółowe informacje o Przedsiębiorstwie oraz dokumentację warunków przetargu wraz z Regulaminem można uzyskać w Biurze Syndyka w godzinach 10:00 – 15:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 572 677 330.

W pozostałym zakresie obowiązuje Regulamin przetargu dostępny w Biurze Syndyka lub na stronach internetowych www.syndyk.info, www.ardobiejewska.pl.).

Ogłoszenie o organizowanym przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości ukaże się w dniu 26 października 2022 r.w Gazecie Wyborczej o zasięgu krajowym 

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

Wrocław, dnia 25 października 2022r.

scroll to top