UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁU ½ W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 37 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU PRZY ULICY ZACHODNIEJ 20

ardobiejewska.pl-na-sprzedaz-mieszkanie-przy-ul.-Zachodniej-we-Wroclawiu-upadlosc-konsumencka.jpg

ardobiejewska.pl-na-sprzedaz-mieszkanie-przy-ul.-Zachodniej-we-Wroclawiu-upadlosc-konsumencka.jpg

Oferta sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obwieszczenie o sprzedaży

1/. Syndyk masy upadłości Wiesława Mąkosy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 322/21 informuje o ofercie sprzedaży z wolnej ręki udziału ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, szczegółowo opisanej w Regulaminie.

2/. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej w terminie do dnia 1 grudnia 2022 roku w zamkniętych kopertach z wyraźnym napisem „OFERTA w sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki, sygn. akt VIII GUp 322/21”:

– listownie – przy czym zaleca się przesyłkę poleconą celem jednoznacznego i niepozostawiającego wątpliwości określenia daty doręczenia, na następujący adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, lub

– osobiście – w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 15:00.

3/. Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 169 500 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych).

4/. Złożona oferta winna czynić zadość wymogom określonym w Regulaminie Sprzedaży, który dostępny jest na stronie internetowej www.syndyk-switalski.pl. Można go również uzyskać bezpośrednio od syndyka.

5/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

6/. Wyłącznym kryterium wyboru ofert będzie cena sprzedaży.

7/. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu sprzedaży jak również koszty zawarcia ewentualnej umowy przedwstępnej ponosi nabywca.

8/. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia niniejszego konkursy w całości lub w części w każdym czasie – bez podawania przyczyny oraz ponoszenia skutków prawnych i finansowych takiego rozstrzygnięcia.

9/. Wszelkie informacje dotyczące sprzedawanych wierzytelności można uzyskać osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00 lub listownie pod adresem KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem
kancelaria@syndyk-switalski.pl.

scroll to top