UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI KRYSTIANA SERAFIN SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ W MIEJSCOWOŚCI RUDA – GMINA GRUDZIĄDZ – WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-dom-upadlosc-konsumencka-woj.-kujawsko-pomorskie.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-dom-upadlosc-konsumencka-woj.-kujawsko-pomorskie.jpg

Opis

Syndyk masy upadłości Krystiana Serafin, działający na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy z dn.3.02.2022. o sygnaturze akt TO1T/GU/6/2021 (postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą T01T/GUP/1/2022) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość położoną w miejscowości Ruda gmina Grudziądz, oznaczoną nr ewidencyjnym 184/25 obr.0016 Ruda, budynek nr 36d, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr TO1U/00055391/8 o powierzchni 1145m2 wraz z budynkiem mieszkalnym o powierzchni 95,90 m2 i garażem o powierzchni 22,40m2, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 421 600zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych 00/100).

Celem przystąpienia do konkursu ofert należy:


1. złożyć ofertę zakupu na piśmie w zaklejonej kopercie z opisem “TO1T/GUP/1/2022 – nie otwierać, oferta przetargowa w postępowaniu upadłościowym Krystiana Serafin ” na adres biura syndyka Anny Michalak, tj. ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz do dnia 30.11.2022 roku (decyduje fizyczny wpływ oferty do biura syndyka), oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
2. oferta powinna zawierać dane osobowe oraz adresowe nabywcy wraz numerem telefonu do kontaktu,
3. wpłacić wadium w wysokości 5% wartości oszacowania, tj. 21080zł do dn. 30.11.2022 r. na konto masy upadłości nr 82 2490 0005 0000 4600 5207 3885 – Alior Bank S.A.,

4. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią na posiedzeniu jawnym dnia 2 grudnia 2022 r. o godzinie 9.00 w Kancelarii Syndyka Anny Michalak, ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz,

5. o wyniku konkursu syndyk poinformuje uczestników konkursu w terminie 7 dni telefonicznie lub pisemnie (decyduje data stempla pocztowego),

6. termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ze zwycięzcą konkursu ofert: 60 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w miejscu i w terminie wskazanym przez syndyka,

7. wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży,

7. wadium wpłacone przez pozostałych uczestników konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu konkursu,

8. wadium przepadnie na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka,

9. cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez zwycięzcę konkursu ofert i zaksięgowana na wyżej wskazanym rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy u notariusza,

10. oferta ani żadne oświadczenie nie może być złożona pod warunkiem,

11. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana cena,

12. wszelkie koszty umowy sprzedaży ponosi kupujący. 

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Lecha Krasińskiego oraz szczegółowe warunki sprzedaży w trybie z wolnej ręki są udostępnione do wglądu w biurze syndyka, ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz lub po wcześniejszym kontakcie mogą zostać udostępnione w formie e-mail.  Informacje – tel. 796 109 197

Powierzchnia działki – 1145 m2

Powierzchnia budynku mieszkalnego – 95,90m2 + garaż 22,40m2 =118,3m2

Położenie – pod miastem

Typ ogłoszeniodawcy – prywatny

scroll to top