SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU ¼ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE SZYMISZÓW-OSIEDLE – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-syndyk-przetarg.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-syndyk-przetarg.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 8.11.2022

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 261/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: udziału ¼ w nieruchomości gruntowej na działce 160/1, o powierzchni 0,1200 ha, obręb Szymiszów-Osiedle dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1A/26945/2.

Cena wywoławcza wynosi 58.750,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 92 2490 0005 0000 4600 1439 8226 najpóźniej w dniu 07 grudnia 2022r.

Oferty można złożyć do 07 grudnia 2022r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 261/21 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 grudnia 2022r. o godz. 12:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

scroll to top