SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W NOWEJ BOGACICY W GMINIE KLUCZBORK – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 8.11.2022

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 357/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej: działki nr 129/15, 130/13 położona w Nowej Bogacicy w gminie Kluczbork (KW nr OP1U/00057303/8).

Cena wywoławcza wynosi 14.300,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 98 2490 0005 0000 4600 6399 4024 najpóźniej w dniu 07 grudnia 2022r.

Oferty można złożyć do 07 grudnia 2022r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 357/21 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 grudnia 2022r. o godz. 12:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

scroll to top