SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (BUDOMAR) SPRZEDA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI W DRODZE KONKURSU OFERT PAKIET WIERZYTELNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

ardobiejewska-2-syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci.jpg

ardobiejewska-2-syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci.jpg

Gazeta Wyborcza Kraków
druk 8.11.2022

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, sprzeda w trybie z wolnej ręki w drodze konkursu ofert pakiet wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości, przysługujących upadłemu od spółki kapitałowej, o łącznej wartości należności głównych 468.805,00 zł  (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięć złotych zero groszy) wraz z należnościami ubocznymi.

Wierzytelność wynika z umów o roboty budowlane i jest stwierdzona treścią faktur.

Brak jest tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi. W zakresie kwoty 80.000,00 zł toczy się postępowanie sądowe przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Cena minimalna wierzytelności nie została określona.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie wierzytelności. Oferty należy składać do dnia 2 grudnia 2022 r. osobiście, przesyłką kurierską bądź listem poleconym wysłanym za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Biuro Syndyka Anna Kabza, ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 11.00. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, spełniających warunki konkursu opisane w Regulaminie, syndyk może przeprowadzić licytację ustną pomiędzy oferentami oferującymi najwyższe ceny.

Informacje o Wierzytelności, Regulamin Sprzedaży oraz oszacowanie wartości Wierzytelności można uzyskać pod numerem telefonu 661 671 954 lub wysyłając zapytanie na adres: kancelaria@kabza.com.pl

scroll to top