OGŁOSZENIE SYNDYKA O SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH

ef-123-udziały-w-spółkach.jpg

udziały-w-spółkach.jpg

Syndyk masy upadłości sprzeda udziały w spółkach:

1/. W postępowaniu upadłościowym Piotra Radomskiego prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt VGUp 14/21 – 100 udziałów (40%) o wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) w Spółce Technology Institute Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000574718);

2/. W postępowaniu upadłościowym Łukasza Kowacza prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt VGUp 142/21 – 100 udziałów (100%) o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) w Spółce Platinum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000509087);

3/. W postępowaniu upadłościowym Aleksandry Majak prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt VGUp 184/21 – 12 udziałów (20%) o wartości nominalnej 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) w Spółce Sargo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000545885);

4/ W postępowaniu upadłościowym Tomasza Janiaka prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt PL1P/GUp-s/151/2022 – 25 udziałów (50%) o wartości nominalnej 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) w Spółce Home Office Project Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS 0000495434);

5/. W postępowaniu upadłościowym Tomasza Janiaka prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt PL1P/GUp-s/151/2022 – 7 udziałów (15,21%) o wartości nominalnej 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) w Spółce Tart Climat Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS 0000834875);

6/. W postępowaniu upadłościowym Grzegorza Kaniewskiego prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt 172/21 – 98 udziałów (98%) o wartości nominalnej 4.900,00 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych) w Spółce Ardes Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku (KRS 0000670051);

7/. W postępowaniu upadłościowym Grzegorza Kaniewskiego prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt 172/21 – 100 udziałów (100%) o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) w Spółce Eurotrading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000449518);

Syndyk nie określa ceny minimalnej sprzedaży udziałów w poszczególnych spółkach.

Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2022 r. oraz złożyć w tym terminie ofertę osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, Plac Dąbrowskiego 7 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 grudnia 2022 r. w Biurze Syndyka w Płocku, Plac Dąbrowskiego 7, 09-402 Płock, o godz. 15.40.

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów.

Warunki konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl.

Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602 415 326.

scroll to top