SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPÓŁKI VEGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOCHACZEWIE SPRZEDA PAKIET WIERZYTELNOŚCI

ef-122-vego-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci.jpg

vego-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci.jpg

Syndyk masy upadłości Spółki VEGO Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (KRS 0000722767) w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt VGUp 186/21) sprzeda pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 548.176,88 zł (pięćset czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 88/100) przysługujących upadłemu,

za kwotę minimalną 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych).

Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 800,00 zł (osiemset złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 41 1050 1012 1000 0090 8033 5251 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2022 r. oraz złożyć w tym terminie ofertę osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, Plac Dąbrowskiego 7 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 grudnia 2022 r. w Biurze Syndyka w Płocku, Plac Dąbrowskiego 7, 09-402 Płock, o godz. 15.20.

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów.

Warunki konkursu oraz oszacowanie sprzedawanych należności dostępne są w Biurze Syndyka w Płocku przy Placu Dabrowskiego 7.

Warunki konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

scroll to top