SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OGŁASZA O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE KONKURSU OFERT UDZIAŁ WYNOSZĄCY 3/6 W PRAWIE WŁASNOŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI W OZORKOWIE PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 12

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-udzial-w-prawie-wlasnosci-domu-ul.-swierkowa-w-ozorkowie.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-udzial-w-prawie-wlasnosci-domu-ul.-swierkowa-w-ozorkowie.jpg

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert  udział wynoszący 3/6 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (składającym się z 2 samodzielnych lokali mieszkalnych), dwoma budynkami garażowymi oraz budynkiem gospodarczym, zlokalizowanej w Ozorkowie przy ul. Świerkowej 12, o pow. 0,0534 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00006068/4  

za cenę nie niższą niż   56,25% ceny oszacowania tj. 109.969,00 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych). Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 10.996,90 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych  90/100)

na rachunek bankowy syndyka Pawła Dłużniewskiego w ING Bank Śląski S.A. numer 10 1050 1575 1000 0090 9512 4443 należy składać do dnia 15 grudnia  2022 r.  na adres: 90-418 Łódź, ul. Kościuszki 1 lok. 2.22 (decyduje data doręczenia na podany adres)  z napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2022 r.  o godz. 12.00 w siedzibie syndyka, adres jw.

Syndyk  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  ofert, a także możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji między oferentami, którzy złożyli zbliżone kwotowo i najkorzystniejsze oferty, jeśli różnica między oferowanymi cenami jest mniejsza niż  10  (dziesięć)  %  oferowanej  najwyższej  ceny  oraz    możliwość  zamknięcia  konkursu  bez    dokonania  wyboru    lub  unieważnienie postępowania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs, zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.

Warunkiem zawarcia umowy jest zapłata całej ceny sprzedaży na rachunek syndyka przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wyboru oferty. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Nieruchomość można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem, tel. : 723 163 760; e-mail : syndyk207@wp.pl.

scroll to top