UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-udział-w-mieszkaniu-przy-ul.-orzeszkowej-we-wroclawiu-1.jpg

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt WR1F/GUp-s/35/2022, informuje o trzeciej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonego we Wrocławiu przy ul. E. Orzeszkowej 48/2 we Wrocławiu, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze WR1K/00184549/3

za cenę minimalną 135.400,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych 00/100)

1/. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 13.540,00 zł do dnia 21.06.2024 r.

2/. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2024 r. do godz. 15.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.

3/. Otwarcie ofert nastąpi 25.06.2024 r. o godz. 12:00 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 783 41 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

scroll to top