NA SPRZEDAŻ WIODĄCE W POLSKIM INTERNECIE PORTALE INTERNETOWE – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MARQUARD MEDIA POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z S/W WARSZAWIE OGŁASZA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO

ef-146-zdj.-1.jpg

NA SPRZEDAŻ WIODĄCE W POLSKIM INTERNECIE PORTALE INTERNETOWE

Syndyk masy upadłości Marquard Media Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Dłużnik”, „Upadły”), ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 14 kwietnia 2021 roku, sygn. akt: XVIII GU 1055/20, aktualna sygn. akt: XVIII GUp  37/21, sprzeda w trybie sprzedaży z wolnej ręki przedsiębiorstwo Upadłego, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty.

Syndyk zaprasza Państwa serdecznie do wzięcia udziału w konkursie, którego przedmiotem są wiodące w polskim internecie portale internetowe: kozaczek.pl, papilot.pl, zeberka.pl, SuperMamy.pl, ckm.pl oraz Autostuff.pl.  

Wszelkie informacje dotyczące opisu i oszacowania przedmiotu sprzedaży, a także szczegółowy regulamin konkursy ofert oraz spis majątku Dłużnika (zaktualizowany spis należności wraz ze spisem inwentarza), dostępne są za pośrednictwem strony internetowej Kancelarii syndyka – Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej.

Wszelkich dalszych informacji, dotyczących samego konkursu oraz opisu i oszacowania przedmiotu sprzedaży, syndyk udzieli w odpowiedzi na zapytanie na adres e-mail: upadlosci@kancelaria-strynkiewicz.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: 698 665 914.

Jednocześnie w tym miejscu syndyk wskazuje, najważniejsze informacje dot. konkursu:

a/. cena wywoławcza 2.880.596,41 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 41/100);

b/. termin składania ofert: 3 czerwca 2024 roku, godzina 12.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty a nie jej nadanie);

c/. najpóźniej do dnia składania ofert zainteresowani nabyciem, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w konkursie i odrzucenia oferty, winni są uiścić wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Upadłego;

d/. termin otwarcia i rozpoznania ofert wyznaczono na dzień 4 czerwca 2024 roku o godz. 12.00;

e/. termin ustnej aukcji wyznaczono na dzień 4 czerwca 2024 roku, niezwłocznie po otwarciu i rozpoznaniu ofert, natomiast drugi termin ustnej aukcji na dzień 5 czerwca 2024 roku o godz. 12.00.

Kontakt Syndyk Aleksandra Strynkiewicz – Kondracka tel.: 698 665 914, e-mail: upadlosci@kancelaria-strynkiewicz.pl

scroll to top