SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI SAMOCHÓD OSOBOWY MARKI HONDA MODEL CR-V

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-samochod-osobowy-marki-honda-cr-v.jpg

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w trybie z wolnej ręki samochód osobowy marki HONDA model CR-V, nr VIN SHSRE67507U032210, nr rej. KR365FM, rok produkcji 2007, data pierwszej rejestracji 15.10.2007 r., pojemność 2204 ccm/103kW (140 KM).

Pojazd znajduje się na terenie Krakowa (przy ul. Pilotów 28). Istnieje możliwość oględzin pojazdu w dniu 20 czerwca 2024 r. w godzinach 9.00 – 15.00 po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu terminu (telefon 608 663 946).

Cena minimalna samochodu wynosi 18.700,00 zł (osiemnaście tysięcy siedemset złotych).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie Samochodu oraz wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł na rachunek bankowy 92 1600 1462 1735 2821 9000 0001.

Pisemne oferty należy składać do dnia 1 lipca 2024 r. listem poleconym wysłanym za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Biuro Syndyka Anna Kabza (ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków).

Oferta winna zawierać:

a/.  dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko (nazwę), numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorców numer NIP lub numer KRS, miejsce zamieszkania (siedzibę), adres do korespondencji, wskazanie osoby do kontaktu oraz jej adres e-mail i numer telefonu;

b/. dowód wpłaty wadium;

c/. oferowaną cenę, nie niższą niż Cena Wywoławcza;

d/. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym Przedmiotu Sprzedaży i nie zgłasza uwag w tym zakresie;

e/. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń;

f/. zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat i podatków związanych z zawarciem umowy;

g/ numer rachunku bankowego właściwy do zwrotu wadium;

h/. podpis oferenta lub pełnomocnika.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2024 r. w Biurze Syndyka. Decydującym kryterium wyboru jest zaoferowana cena.

Regulamin Sprzedaży oraz opinia dotycząca wartości Samochodu będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków) oraz na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 661 671 954 (w godzinach 9.00 – 14.00) lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: kancelaria@kabza.com.pl

scroll to top