SYNDYK MASY UPADŁOŚCI FIRMY BUDOWLANO – TRANSPORTOWEJ BABUD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (KRS 0000139726) (SYGN. AKT VIII GUP 51/13) OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PAKIETU WIERZYTELNOŚCI

syndyk-sprzeda-wierzytelności.jpg

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki pakietu wierzytelności przysługujących masie upadłości, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 445.736,28 zł, za najwyższą możliwą do uzyskania cenę. Zestawienie wierzytelności w załączeniu.

● Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż wierzytelności – „Babud Sp. z o.o.” należy składać w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (50-305), ul. Jaracza 69/011 do dnia 26 czerwca 2024 r. do godz. 14.00 (faktyczny wpływ). Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 12.00.

● Oferta winna zawierać:

– dokładne oznaczenie oferenta,

– oznaczenie przedmiotu sprzedaży i oferowaną cenę,

– oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się – w przypadku wybrania jego oferty – do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży,

– oświadczenie oferenta o niewnoszeniu zastrzeżeń co do stanu prawnego wierzytelności upadłego,

– oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą,

– oświadczenie oferenta, że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży,

● W przypadku, gdy różnica pomiędzy zaoferowanymi cenami wyniesie mniej niż 20%, syndyk przeprowadzi dodatkową licytację ustną lub negocjacje z oferentami, na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży.

● Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży, przed otwarciem ofert, bez podania przyczyny.

● Szczegóły: www.syndycywroclaw.pl; kancelaria.zarczynska@syndycywroclaw.pl , tel. 71/359 03 70. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.syndycywroclaw.pl

ZESTAWIENIE WIERZYTELNOŚCI łączna wartość nominalna 445.736,28 zł na załączonym zdjęciu

scroll to top