SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPÓŁDZIELNI PRACY PEZETGES W ŁĘCZYCY W UPADŁOŚCI SPRZEDA ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA – BUDYNEK HANDLOWO – USŁUGOWY ORAZ BUDOWLE, W TYM CZYNNA STACJA PALIW, ZAPASY MAGAZYNOWE I INNE – ŁĘCZYCA – WOJEÓWDZTWO ŁÓDZKIE

Obraz3.jpg

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Pracy PEZETGES w Łęczycy w upadłości ogłasza sprzedaż  w trybie konkursu ofert oraz negocjacji zorganizowaną część przedsiębiorstwa  (dalej: ZCP), w skład której wchodzą:  

budynek handlowo – usługowy oraz budowle, w tym czynna stacja paliw, które to składniki  posadowione są na części działki nr 640/2 o pow. 3936 m2 w Łęczycy opisanej w księdze wieczystej nr LD1Y/00000038/8,   zapasy magazynowe,  prawa z umów najmu oraz roszczenie  o zasiedzenie części działki na której znajduje się ZCP.

Cena sprzedaży wynosi  873.000,00 zł (osiemset  siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 87.300,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych) na rachunek bankowy SP PEZETGES w Łęczycy w upadłości  w Santander Bank Polska SA nr  79 1090 1304 0000 0001 3680 4366  należy składać do dnia 5  lipca  2024 r.  na adres: Biura Syndyka Pawła Dłużniewskiego  w Warszawie, 01-141, ul. Wolska 84/86 lok. 210 (osobiście w godzinach pracy Kancelarii lub pocztą – decyduje data doręczenia na podany adres)  z napisem na kopercie „Oferta zakupu ZCP”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca  2024 r.  o godz. 12.00 w Biurze Syndyka  adres jw.  

Syndyk  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  ofert, a także możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji między oferentami,  którzy złożyli zbliżone kwotowo i najkorzystniejsze oferty, jeśli różnica między oferowanymi cenami jest mniejsza niż  10  (dziesięć)  %  oferowanej  najwyższej  ceny  oraz    możliwość  zamknięcia  konkursu  ofert  bez   dokonania  wyboru    lub  unieważnienie postępowania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu postępowania  konkursowego; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana przez syndyka, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie  wyznaczonym przez syndyka.  

Umowa  sprzedaży ZCP zostanie sporządzona w Kancelarii Notariusz Ewy Sługockiej w Łodzi, adres jw.  

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży  ZCP jest zapłata całej ceny sprzedaży przed podpisaniem umowy sprzedaży.  

Przez zapłatę ceny sprzedaży należy rozumieć  uznanie rachunku bankowego  masy upadłości ceną sprzedaży.

Umowa  sprzedaży ZCP  zostanie zawarta w terminie  miesiąca od wyboru oferty.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Dokumenty w postaci wyceny ZCP oraz operatu szacunkowego nieruchomości objętej wnioskiem o zasiedzenie  są dostępne do wglądu dla zainteresowanych  w siedzibie SP PEZETGES w Łęczycy w upadłości  ul. Przedrynek  8,  po uprzednim wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z syndykiem,  tel. : 723 163 760; e-mail : syndyk207@wp.pl.

scroll to top