ZAPROSZENIE DO PODJĘCIA ROKOWAŃ W SPRAWIE NABYCIA NIERUCHOMOŚCI – OBRĘB CYGANKA (POW. 7,7492 HA) I OBRĘB WISKITKI (POW. 13,5961 HA), POWIAT ŻYRARDOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ardobiejewska.pl-na-sprzedaz-nieruchomosci-cyganka-wiskitki-powiat-zyrardowski.jpg

Żyrardów, 9 czerwca 2024 r.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żyrardowie ul. Stefana Żeromskiego 7C 96-300 Żyrardów

ZAPROSZENIE DO PODJĘCIA ROKOWAŃ W SPRAWIE NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

            Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żyrardowie, ul. Stefana Żeromskiego 7C, 96-300 Żyrardów (dalej: Parafia) zaprasza wszystkich zainteresowanych do podjęcia rokowań w sprawie nabycia następujących nieruchomości:

1/. działek rolnych o numerach ewidencyjnych 97, 78 położonych w gminie Wiskitki, obręb Cyganka, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, o łącznej powierzchni 7,7492 ha dla których Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą o nr PL1Z/00015190/8, oraz

2/. działek rolnych o numerach ewidencyjnym 762/3, 762/4, 774, 785 położonych w gminie Wiskitki obręb Wiskitki, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, o łącznej powierzchni 13,5961 ha dla których Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą o nr PL1Z/00015194/6

– dalej „Nieruchomości”

Warunkiem przystąpienia do wstępnych rokowań w sprawie nabycia Nieruchomości jest przesłanie propozycji warunków nabycia w formie elektronicznej na adres mailowy zyrardow@jcjk.pl  w terminie do 31 czerwca 2024 roku.

Propozycja powinna zawierać warunki cenowe oraz pozostałe istotne elementy transakcji, w szczególności powinna określać:

1/. czy potencjalny nabywca zamierza zawrzeć od razu umowę definitywną czy też najpierw przedwstępną, a jeżeli zamierza zawrzeć umowę przedwstępną, określenie czasu obowiązywania tej umowy, proponowaną kwotę zadatku, warunki zawarcia umowy przyrzeczonej;

2/. zabezpieczenia zapłaty ceny/zadatku;

3/. czy składający propozycję będzie zarówno stroną umowy przedwstępnej jaki i przyrzeczonej;

4/. czy potencjalny nabywca przed finalnym nabyciem Nieruchomości będzie prowadził postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub będzie realizował inne procedury, w tym administracyjne.

Informuję się, że działki o numerach ewidencyjnych 97, 78 objęte są szczegółowymi zasadami planowania przestrzennego określonymi w Ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie gmin, na których terenie będą stosowane szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego – tzw. Rozporządzenie obszarowe. Zgodnie z powyższymi przepisami spółka celowa CPK ma prawo pierwokupu Nieruchomości, a wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę wymaga udzielenia uprzedniej zgody przez Pełnomocnika ds. CPK.

Przystąpienie do rozmów na temat przysłanych propozycji zainteresowanych podmiotów nie oznacza przyjęcia oferty ani zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie otwarcie rozmów zmierzających ewentualnego zbycia Nieruchomości.

Parafia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania propozycji nabycia Nieruchomości, zmiany warunków przeprowadzenia rokowań, odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny, zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy, jak również niezaakceptowania żadnej z przesłanych propozycji oraz wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze rokowania.

Obsługę transakcji realizuje Kancelaria JCJK z siedzibą w Krakowie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Zaproszenia, prosimy o kontakt na adres e-mail: zyrardow@jcjk.pl  

scroll to top