UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ DOMEM JEDNORODZINNYM ORAZ GARAŻEM I BUDYNKIEM USŁUGOWYM POŁOŻONEJ W GAJKOWIE, GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAW

ardobiejewska.pl-syndycy-sprzedadza-nieruchomosc-w-gajkowie-1.jpg

Syndyk Monika Tyrek wyznaczona w postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. VIII GUp 368//21 of

oraz

Syndyk Magdalena Czyszczoń wyznaczona w postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn.WR1F/GUp/86/2023

informują o drugiej wspólnej sprzedaży z wolnej ręki 100% udziałów (2 udziały w wysokości ½ części)  w  prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek 82/1, 83/2, 138/1, 138/2 oraz 658 o łącznej powierzchni 0,4922 ha położonej przy ul. Przedszkolnej 45, w miejscowości Gajków, gmina Czernica, powiat Wrocław (KW nr WR1O/00008912/6), zabudowanej domem jednorodzinnym oraz budynkami towarzyszącymi (budynkiem garażu i budynkiem usługowym) wchodzącej, odpowiednio w równych udziałach, do mas upadłości w postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą VIII GUp 368//21 of oraz pod sygn.  WR1F/GUp/86/2023

za cenę łączną nie niższą 1.377.000,00 zł               (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), co stanowi 75% cenny oszacowania dokonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w listopadzie 2023 r, w tym cena za udział nie niższa niż 688.500,00 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać:

–    w kancelarii syndyk Moniki Tyrek telefonicznie pod numerem 695 877 838, adresem e-mail: syndyk@onet.com.pl  oraz na stronie syndykmt.prv.pl/sprzedaz

oraz

–    w kancelarii syndyk Magdaleny Czyszczoń telefonicznie pod numerem (71) 783-41-86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, adresem e-mail: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronieinternetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Warunkiem udziału w sprzedaży jest wpłata wadium w łącznej kwocie 140.000,00 zł, w tym:

– kwotę 70.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości objętej postępowaniem prowadzonym pod sygn. VIII GUp 368/21 of o numerze31 1140 2004 0000 3702 8165 5452

oraz

– kwotę 70.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości objętej postępowaniem prowadzonym pod sygn. WR1F/GUp/86/2023 o numerze 42 1160 2202 0000 0005 7753 78541099

w terminie do dnia 24 lipca 2024 r.

Składanie ofert odbywa się wyłącznie pisemne, z załączonym potwierdzeniem wpłaty wadium, w terminie do 24 lipca 2024 r.  

Oferent przystępujący do sprzedaży zobowiązany jest złożyć jedną ofertę na łączny zakup obu udziałów na adres syndyka Moniki Tyrek: Kancelaria Syndyka, ul. Akacjowa 3, 55-330 Wróblowice

Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłki do biura syndyka.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 lipca 2024  o godz. 12.00 w siedzibie Syndyk Moniki Tyrek, miejscowość Wróblowice (55-300), ul. Akacjowa 3.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert Syndycy przewidują dodatkową licytację zgodnie z regulaminem.

Syndycy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

scroll to top