SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BEATY LISOWSKIEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ „BEATA LISOWSKA HOTEL BEATA***” W MUSZYNIE ZŁOCKIEM W UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PISEMNYM KONKURSIE OFERT NA NABYCIE SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI ZWARTEGO KOMPLEKSU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (PENSJONAT MUSZYNA), RUCHOMOŚCI ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

ef-150-ardobiejewska.pl-na-sprzedaz-pensjonat-muszyna.png

Syndyk Masy Upadłości Beaty Lisowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Beata Lisowska Hotel Beata***” w Muszynie Złockiem w upadłości zaprasza do udziału w pisemnym konkursie ofert na nabycie składników masy upadłości 

1/. Przedmiotem konkursu ofert jest:

a. zwarty kompleks nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Złockie, gmina Muszyna, zabudowanych budynkiem zamieszkania zbiorowego (aktualnie zaszeregowanym przez dzierżawcę jako „Pensjonat Muszyna***”) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na którą składa się:

– działka ewidencyjna numer 279/3 objęta księgą wieczystą numer NS1M/00025003/0;

– działka ewidencyjna numer 280/3 objęta księgą wieczystą numer NS1M/00011778/2;

– działka ewidencyjna numer 280/4 objęta księgą wieczystą numer NS1M/00011779/9;

– działka ewidencyjna numer 280/5 objęta księgą wieczystą numer NS1M/00011780/9;

– działka ewidencyjna numer 405 objęta księgą wieczystą numer NS1M/00012387/1,

wskazany pod pozycją 3.2 spisu inwentarza, zaktualizowanego z dniem 20.03.2024r.; (dalej: „Nieruchomość”);

b. ruchomości wskazane pod pozycją 4.5 spisu inwentarza, zaktualizowanego z dniem 20.03.2024r., wymienionych szczegółowo w zaktualizowanym spisie inwentarza z 17.01.2024r. (część 1, 2 i 3), sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Pomarańskiego, stanowiących wyposażenie ruchome budynku zamieszkania zbiorowego (aktualnie zaszeregowanego przez dzierżawcę jako „Pensjonat Muszyna***”), położonego w miejscowości Złockie nr 103, gmina Muszyna; (dalej łącznie: „Ruchomości”);

c. wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład masy upadłości w postaci programów komputerowych Info Service “Hotel in W” i Info Service “Kasa in W”, domeny internetowej: beata.com.pl oraz znaku słowno-graficznego: „Hotel Beata***” – wskazanych w opinii biegłego sądowego Leszka Olszewskiego z dnia 26.02.2021 r., wskazanych pod pozycją 5.6 – 5.9. spisu inwentarza, zaktualizowanego z dniem 20.03.2024r., (dalej: „WNiP”);

2/. Cena wywoławcza wynosi 2 764 129,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć i 00/100 złotych) netto.

3/. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium (w terminie do 18.09.2024 r./data uznania rachunku masy upadłości/) w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy i 00/100 złotych) na rachunek masy upadłości o numerze: 98 1050 1849 1000 0022 2336 7851, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A., z tytułem „wadium, konkurs ofert Beata Lisowska Hotel Beata, Muszyna Złockie VIII GUp 400/20”.

4/. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 września 2024 roku do godziny 16:00, w Kancelarii Notarialnej Marta Friediger Notariusz, ul. Grunwaldzka 26/1, 31-524 Kraków, lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej, nie zaś data nadania oferty).

5/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 września 2024 roku, w Kancelarii Notarialnej Marta Friediger Notariusz, ul. Grunwaldzka 26/1, 31-524 Kraków, o godz. 12:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności przybyłych oferentów.

6/. Informacje odnośnie przedmiotu konkursu ofert (w tym o oględzinach przedmiotu konkursu ofert, oraz możliwość zapoznania się z opiniami rzeczoznawców oraz umową dzierżawy) uzyskać można w Biurze Syndyka – Kraków, ul. Filipa Eisenberga 11/1, pod tel. +48 12 889 99 61, e mail: zlockie@alerion.pl lub na stronie internetowej https://aegis.pl/2024/06/21/zlockie_muszyna/

scroll to top