UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI WCHODZĄCE W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI – TJ. LOKAL MIESZKALNY, MIEJSCA POSTOJOWE MP33 I MP34 POŁOŻONE PRZY UL. RYMARSKIEJ WE WROCŁAWIU

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-mieszkanie-i-2-miejsca-postojowe.png

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt WR1F/GUp/57/2022, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

1/. LOKAL MIESZKALNY – prawo własności nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Rymarskiej 50 we Wrocławiu w granicach działki gruntu nr 5/6 AM-42 w obrębie Grabiszyn, gmina M. Wrocław, powiat Miasto Wrocław, woj. dolnośląskie, związanego z udziałem 9132/1283752 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze WR1K/00286182/7, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00343134/4

za cenę minimalną 1.021.600,00 zł (słownie: milion dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych 00/100)

Warunkiem koniecznym przystąpienia do sprzedaży jest wpłata wadium w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) do dnia 31 lipca 2024 r.

2/. MIEJSCE POSTOJOWE MP33 – udział wynoszący 1/170 w prawie własności lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Rymarskiej 50 we Wrocławiu, w granicach działki gruntu nr 5/6 AM-42 w obrębie Grabiszyn, gmina M. Wrocław, powiat Miasto Wrocław, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00338886/2

za cenę minimalną 32.800,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset 00/100)

Warunkiem koniecznym przystąpienia do sprzedaży jest wpłata wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) do dnia 31 lipca 2024 r.

3/. MIEJSCE POSTOJOWE MP34 – udział wynoszący 1/170 w prawie własności lokalu niemieszkalnego  położonego przy ul. Rymarskiej 50 we Wrocławiu, w granicach działki gruntu nr 5/6 AM-42 w obrębie Grabiszyn, gmina M. Wrocław, powiat Miasto Wrocław, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00338886/2

za cenę minimalną 32.800,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset 00/100)

Warunkiem koniecznym przystąpienia do sprzedaży jest wpłata wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) do dnia 31 lipca 2024 r.

SPRZEDAŻE SĄ PROWADZONE ODRĘBNIE. NA KAŻDĄ NIERUCHOMOŚĆ MOŻNA ZŁOŻYĆ ODRĘBNĄ OFERTĘ.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2024 r. do godz. 15.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym.

Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 1 sierpnia 2024 r. odpowiednio o godz. 12.00 (nieruchomość pkt 1), godz. 12:30 (nieruchomość pkt 2), 13:00 (nieruchomość pkt 3) w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 783 41 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, lub drogą elektroniczą pod adresem e-mail: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej  http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga!

SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY NA DANIĄ NIERUCHOMOŚĆ PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH (warunki licytacji zawarte w regulaminie).

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

scroll to top