SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO – NIERUCHOMOŚCI – ZABUDOWANE BUDYNKAMI NIEMIESZKALNYMI W GIERAŁCICACH – GMINA WOŁCZYN, POWIAT KLUCZBORK, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-nieruchomosci-1.jpg

Gazeta Wyborcza Opole
druk 3.07.2024

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego – nieruchomości w Gierałcicach

Przedmiotem sprzedaży jest:

1/. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym, położona w miejscowości Gierałcice, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 234/4 ark. m. 4 obszaru łącznie 1.566 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą nr OP1U/00017332/8;

2/. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami niemieszkalnymi, położona w miejscowości Gierałcice, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 233/4 oraz nr 229/13 ark. m. 4, o łącznej powierzchni 3.151 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą nr OP1U/00017333/5

za łączną cenę nie niższą niż kwota 471.600,00 zł (słownie czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych), (zwaną dalej: ,,Ceną Minimalną”),                                     z zastrzeżeniem, że wartość ta nie uwzględnia kosztów transakcji sprzedaży oraz związanych z transakcją sprzedaży podatków i opłat, które są dodatkowym obciążeniem nabywcy nieruchomości

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2024 r. do godz. 15:00

bezpośrednio w siedzibie Syndyka masy upadłości przy ul. Ks. Norberta  Bończyka 6/2, 51-138 we Wrocławiu lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na wskazany wyżej adres siedziby Syndyka, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, o terminie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.codexline.com , www.upadlosci24.pl , www.ardobiejewska.pl .

Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem  71 322 00 85.

Przedmiot oraz dokumenty można oglądać osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

scroll to top