UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCIACH W MIEJSCOWOŚCI WRONIN,GMINA POLSKA CEREKIEW, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

ardobiejewska.pl-syndyksprzeda-udziały-w-nieruchomosciach.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 02.07.2024

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 451/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Wronin, gmina Polska Cerekiew, działka nr 480/5 objęty księgą wieczystą KW nr OP1K/00043759/9. Cena wywoławcza wynosi 3.850,00 zł.
  2. udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Wronin, gmina Polska Cerekiew, działka nr 480/3 objęty księgą wieczystą KW nr OP1K/00046023/2. Cena wywoławcza wynosi 4.900,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 28 2490 0005 0000 4600 9087 8931 najpóźniej w dniu 15 lipca 2024r.

Oferty można złożyć do 15 lipca 2024r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 451/21 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2024r. o godz. 12:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości.

Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

scroll to top