UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU ½ W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. WYZWOLENIA 39 W GOGOLINIE – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-dom-jednorodzinny-gogolin.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 2.07.2024

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wyzwolenia 39 w Gogolinie (KW nr OP1S/00025100/0 ):

  1. Udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości jw. wchodzącej w skład masy upadłości prowadzonej pod sygnaturą V GUp 280/21 of;
  2. Udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości jw. wchodzącej w skład masy upadłości prowadzonej pod sygnaturą V GUp 15/22.

Cena wywoławcza za nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Wyzwolenia 39 w Gogolinie, opisaną w księdze wieczystej OP1S/00025100/0, wynosi 472.800,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset 00/100 złotych).

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 47.280,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt 00/100 złotych), które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 93 2490 0005 0000 4600 1722 2266 najpóźniej w dniu 15 lipca 2024 r.

Oferty na zakup całej nieruchomości jw. można złożyć do 15 lipca 2024 r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 280/21 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2024 o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości.

Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

scroll to top