SYNDYK MASY UPADŁOŚCI FIRMY BUDOWLANO – TRANSPORTOWEJ BABUD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (KRS 0000139726) (SYGN. AKT VIII GUP 51/13) OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PAKIETU WIERZYTELNOŚCI

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-wierzytelności.jpg

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki PAKIETU WIERZYTELNOŚCI przysługujących masie upadłości, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 445.736,28 zł,

za najwyższą możliwą do uzyskania cenę.

Zestawienie wierzytelności w załączeniu.

● Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż wierzytelności – „Babud Sp. z o.o.” należy składać w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (50-305), ul. Jaracza 69/011 do dnia 24 lipca 2024 r. do godz. 14.00 (faktyczny wpływ). Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 25 lipca 2024 r. o godz. 12.00.

Oferta winna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta,
  • oznaczenie przedmiotu sprzedaży i oferowaną cenę,
  • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się – w przypadku wybrania jego oferty – do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży,
  • oświadczenie oferenta o niewnoszeniu zastrzeżeń co do stanu prawnego wierzytelności upadłego,
  • oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą,
  • oświadczenie oferenta, że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży,

● W przypadku, gdy różnica pomiędzy zaoferowanymi cenami wyniesie mniej niż 20%, syndyk przeprowadzi dodatkową licytację ustną lub negocjacje z oferentami, na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży.

● Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży, przed otwarciem ofert, bez podania przyczyny.

● Szczegóły: www.syndycywroclaw.pl kancelaria.zarczynska@syndycywroclaw.pl , tel. 71 359 03 70. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.syndycywroclaw.pl

ZESTAWIENIE WIERZYTELNOŚCI łączna wartość nominalna 445.736,28 zł – poniżej

scroll to top