SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ANDRZEJA SZWARNOWSKIEGO JAKO OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GNIEW, UL. CZARNOWSKIEGO 1, GMINA TCZEWSKA, WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-miejscowosc-gniew.jpg

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości Andrzeja Szwarnowskiego, którego postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt TO1T/GUp-s/417/2023, prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 0,4524 ha, przysługującego w 1/2 części upadłemu Andrzejowi Szwarnowskiemu, położonej w miejscowości Gniew, ul. Czarnowskiego 1, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr GD1T/00009228/2

za cenę nie niższą niż 230 400,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy czterysta złotych 00/100).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2024 r. osobiście lub listem poleconym na adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Michalak, ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz.

Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym o godzinie 10.00 w biurze syndyka Anny Michalak, ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz w dniu 30 lipca 2024 r.

Warunki sprzedaży w trybie z wolnej ręki oraz operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego udostępnione są do wglądu w biurze syndyka Anny Michalak, ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 796 019 197 lub pod adresem sekretariat@biurosyndyka.com

scroll to top