UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ELŻBIETY PRZYGODZKIEJ SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁY W WYSOKOŚCI 4/16 W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WŁODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 6, LOK. NR. 5

Obraz2-2.jpg

syndyk sprzeda

Syndyk masy upadłości Elżbiety Przygodzkiej  działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 4 czerwca 2024r. sygn. akt VIII GUp 42/20 sprzeda z wolnej ręki udziały w wysokości 4/16 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego we Wrocławiu przy ulicy Włodzimierza Majakowskiego Polskiego 6, lok. nr 5

za cenę nie niższą niż 60 000 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Powierzchnia użytkowa lokalu : 51,93 m²  Piętro : drugie.

Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni przedpokoju i łazienki z wc.

Celem przystąpienia do konkursu ofert należy:

1/. złożyć ofertę zakupu na piśmie w zaklejonej kopercie z opisem „VIII GUp 42/20 – nie otwierać, oferta przetargowa w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Przygodzkiej” na adres Syndyk Krzysztof Biegan ul. Piastów Śl. 36b/3 55-011 Siechnice do dnia 30 lipca 2024 roku (decyduje fizyczny wpływ oferty, oferty dostarczane osobiście jedynie po telefonicznym umówieniu terminu przekazania), oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

2/. oferta powinna zawierać dane osobowe oraz adresowe nabywcy wraz nr telefonu do kontaktu,

3/. wpłacić wadium w wysokości 10% wartości , tj. 6 000 zł (sześć tysięcy złotych) do dnia 29.07.2024 r. na konto masy upadłości nr 08 1020 4900 0000 8902 3061 2525 w banku PKO BP S.A.

4/. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2024 r. w Kancelarii Adwokackiej ul. Stawowa 1/2, 50-018 Wrocław. W przypadku złożenia kilku ofert pisemnych z taką samą kwotą, oferenci będą uczestniczyć w dodatkowej licytacji ustnej.

5/. o wyniku konkursu ofert syndyk poinformuje uczestników konkursu w terminie 7 dni telefonicznie lub pisemnie (decyduje data stempla pocztowego),

6/. termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ze zwycięzcą konkursu ofert: 60 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w miejscu i w terminie wskazanym przez syndyka,

7/. wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży,

8/. wadium wpłacone przez pozostałych uczestników konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu konkursu,

9/. wadium przepadnie na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka,

10/. cena sprzedaży udziału pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez zwycięzcę konkursu ofert i zaksięgowana na wyżej wskazanym rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy u notariusza,

11/. oferta, ani żadne oświadczenie nie może być złożona pod warunkiem,

12/. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana cena,

13/. wszelkie koszty umowy sprzedaży ponosi kupujący.

14/. Współwłaściciele udziałów w spółdzielczym, własnościowym prawie do lokalu, posiadają prawo pierwokupu przed innymi kupującymi. Uprawnienie to wynika z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 17².6)

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Rogowskiego  oraz szczegółowe warunki sprzedaży w trybie z wolnej ręki po wcześniejszym kontakcie mogą zostać udostępnione w formie e-mail.

Numer telefonu komórkowego Syndyka 600 451 352. Adres poczty e-mail krzysztof.biegan@wp.pl

scroll to top