NIERUCHOMOŚĆ NA CENTRUM LOGISTYCZNE CIECHANÓW – ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ SPÓŁKI OVUM W RESTRUKTURYZACJI W PŁOŃSKU OGŁASZA, ŻE ZAMIERZA SPRZEDAĆ Z WOLNEJ RĘKI PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW W CIECHANOWIE

ovum-3-2-1024x1024.jpg

Zarządca masy sanacyjnej Ovum

Zarządca masy sanacyjnej OVUM sp. z o.o. w restrukturyzacji w Płońsku ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki, na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży, prawo użytkowania wieczystego gruntów – działki nr: 78/1; 79; 80/3; 82/3; 81; 83; 84; 85 i 86 obręb „0060 KRUBIN” w Ciechanowie o łącznej powierzchni 3,2896 ha oraz prawo własności budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot własności stanowiących łącznie zorganizowany zespół składników majątkowych, dla których Sąd Rejonowy w Ciechanowie prowadzi księgi wieczyste nr PL1C/0011902/5 i PL1C/00014260/3.

za cenę brutto 5 452 590,00 zł, w tym podatek VAT 23%.

(brutto: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych)

Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr 20 1090 1304 0000 0001 4155 5324 z podaniem tytułu wpłaty: wadium na zakup nieruchomości sygn. akt V GRs 2/18, należy składać do dnia 4 marca  2020 r. w siedzibie zarządcy : ul. Chabrowa 3, 06-400 Ciechanów. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2020 o godz. 12.00 pod adresem wskazanym powyżej.

Szczegółowe informacje o warunkach jak i przedmiocie i regulaminie sprzedaży oraz innych okolicznościach faktycznych czy prawnych, istotnych z punktu widzenia przyszłej umowy i jej skutków udostępnione są zainteresowanym w siedzibie zarządcy pod adresem j.w.

Nieruchomość można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z zarządcą 723 163 760, syndyk207@wp.pl

scroll to top